Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 14/02/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn dilyn sesiwn graffu'r Pwyllgor ar 17 Ionawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

2.2

Gohebiaeth oddi wrth Lywodraeth Cymru at y Llywydd ynglŷn â Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Ofcom

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

2.3

Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 'Y polisi masnach: materion Cymru'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

2.4

Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 'Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 ac 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.45-10.00)

4.

Trafod llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth – Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(10.00-10.15)

5.

Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Masnach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Masnach.

(10.30-11.30)

6.

Cadeiryddion byrddau'r Ardaloedd Menter (Panel 2) – Ardaloedd Menter

David Jones, Cadeirydd, Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy

Mark Langshaw, Cadeirydd, Ardal Fenter Glyn Ebwy

Cofnodion:

6.1 Atebodd David Jones a Mark Langshaw gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Cytunodd Mark Langshaw i roi rhagor o fanylion am amrywiaeth, ac yn benodol ffigurau ynghylch prentisiaid mewn perthynas â'r Ardaloedd Menter

(11.30-12.30)

7.

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth – Ardaloedd Menter

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Duncan Hamer, Dirprwy Gyfarwyddwr, Entrepreneuriaeth a Chyflenwi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ken Skates AC, Mick McGuire a Duncan Hamer gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

7.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi rhagor o fanylion ynghylch arolwg a gynhaliwyd am barthau menter, a dywedodd y byddai'n rhannu'r ymatebion manwl â ni

7.3 Cytunodd Mick McGuire i roi rhagor o fanylion am Lwfansau Cyfalaf Uwch

7.4 Bydd Duncan Hamer yn anfon dadansoddiad at y Pwyllgor o wariant pob Ardal Fenter, llai y gwariant seilwaith, i weld faint sy'n cael ei wario ar bob Ardal Fenter

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu