Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Amseriad disgwyliedig: Aberystwyth Arts Centre 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10:00 - 11.00)

2.

Craffu Blynyddol ar Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Linda Tomos, Llyfrgellydd Cenedlaethol

Rhodri Glyn Thomas, Arlywydd

 

Cofnodion:

Cytunodd y Llyfrgellydd Cenedlaethol i roi mwy o fanylion i'r Pwyllgor am gostau'r Archif Ddarlledu Genedlaethol i'r dyfodol.

 

(11:00 - 12:00)

3.

Craffu ar Gyngor Llyfrau Cymru

Helgard Krause, Prif Weithredwr

Yr Athro Wynn Thomas, Cadeirydd

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Gwybodaeth bellach gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

4.2

Ateb gan Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: National Theatre Wales

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau: Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon i ofyn am ragor o fanylion am y cais am arian i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.