Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AS.

 

(09.30-10.30)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg

Sian Lewis, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru

Betsan Moses, Prif Weithredwr, yr Eisteddfod Genedlaethol

Helgard Krause, Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru

Lowri Jones, Cadeirydd, Mentrau Iaith Cymru

 

Cofnodion:

Gofynnodd yr aelodau gwestiynau ar effaith yr achosion o COVID-19 ar hyrwyddo'r Gymraeg. Cytunodd aelodau i ysgrifennu at y tystion gyda rhagor o gwestiynau.

 

(10.45-11.45)

3.

COVID-19: Tystiolaeth ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg

Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Merched y Wawr

Bethan Roberts, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith

Caryl Haf, Is-gadeirydd,  Clwb Ffermwyr Ifanc

 

 

4.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Iaith a Chyfathrebu: Effaith yr achosion o COVID-19 ar Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau.

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i’r cynnig.

 

(11.45-12.15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at y tystion yn gofyn am ragor o wybodaeth am gostau darpariaeth ddigidol, a chysylltiad â’r rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig.