Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters a Mick Antoniw. Ni chafwyd dirprwyon.

1.2        Datgan buddiannau: Sian Gwenllian

 

(09:30 - 10:30)

2.

S4C: Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Huw Jones, Cadeirydd, S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

Phil Williams, Ysgrifennydd, S4C

 

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2017

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Gofynnodd Sian Gwenllian AC am ffigurau ar sut y bydd symud      S4C yn effeithio ar nifer y bobl sy'n symud/teithio i Sir Gaerfyrddin.

2.3 Gofynnodd Bethan Jenkins AC am y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y swydd Swyddog Amrywiaeth newydd.

 

(10:30 - 11:30)

3.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Craffu Cyffredinol

Rhodri Glyn Thomas, Llywydd

Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Pedr ap Llwyd, Dirprwy Prif Weithredwr a Llyfrgellydd (Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus)

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

3.2 Gofynnodd Suzy Davies AC am ddiweddariad ar y Rhaglen Fusion.

3.3 Gofynnodd Rhianon Passmore AC am ragor o wybodaeth am ymweliad diweddar y Llyfrgell â Tsieina.

3.4 Gofynnodd Rhianon Passmore AC am nodyn ar brosiectau Allgymorth.

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

4.1

Amgylchedd Hanesyddol: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Safonau’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: Eitem 6 & 7 ac y cyfarfod ar 10 Ionawr 2018

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11:30 - 11:45)

6.

Ystyried y dystiolaeth

(11:45 - 12:00)

7.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

7.1 Cytunwyd y flaenraglen waith.