Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i bwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus

Jane Hutt AS, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Uzo Iwobi, Cynghorydd Polisi Arbenigol ar Gydraddoldeb

Emma Bennett, Pennaeth Cydraddoldeb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan:

 

Jane Hutt AS, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Uzo Iwobi – Cynghorydd Polisi Arbenigol ar Gydraddoldeb

Emma Bennett – Pennaeth Cydraddoldeb

 

3.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

3.1

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cymorth ar gyfer y cyfryngau newyddion

Dogfennau ategol:

3.2

Ymateb Cyngor Celfyddydau Cymru i’r adroddiad ar yr ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth ynghylch yr ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cymeradwyodd yr Aelodau y cynnig.

 

5.

Ôl-drafodaeth breifat

(10:30-11:00)

6.

Ymchwiliad i bwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth

 

Penderfynodd y Pwyllgor ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn ei gwahodd i gyflwyno ymateb ysgrifenedig i'r ymchwiliad i gerfluniau.

 

Penderfynodd y Pwyllgor hefyd ysgrifennu at Gymdeithas Bêl-droed Cymru, Chwaraeon Cymru ac Undeb Rygbi Cymru i holi a ydynt erioed wedi ystyried coffáu chwaraewyr y tu allan i feysydd chwaraeon ac, os felly, pa brotocolau – os o gwbl – sy'n sail i unrhyw benderfyniad i wneud hynny.