Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Carwyn Jones a Mick Antoniw.

 

Roedd Jack Sargeant a Mike Hedges yn bresennol yn y cyfarfod fel dirprwyon.

 

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Dafydd Elis-Thomas AS, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Jo Thomas, Uwch Reolwr Cynllunio Ariannol a Rheoli Cyllidebol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y Gyllideb Ddrafft gyda'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

 

(10.45-11.45)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwyr, Is-adran y Gymraeg

Jeremy Evas, Pennaeth Prosiect 2050

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y Gyllideb Ddrafft gyda'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg.

 

4.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch effaith COVID ar newyddiaduraeth

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth â BBC Cymru Wales ynghylch proses setliad ffi’r drwydded ac adolygiad Ofcom

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cymorth i’r diwydiannau creadigol

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cronfa grantiau gweithwyr llawrydd

Dogfennau ategol:

4.5

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac addysg

Dogfennau ategol:

4.6

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch yr adolygiad wedi’i deilwra o Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

4.7

Gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru ynghylch penodiadau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(11.45-12.00)

6.

Trafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru, gan amlinellu eu barn ar y Gyllideb Ddrafft.

 

(12:00-12:10)

7.

Cyflwyniad ynghylch canfyddiadau’r grwpiau ffocws a gynhaliwyd fel rhan o’r ymchwiliad i bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus.

Catherine McKeag, Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion, Senedd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor grynodeb o'r canfyddiadau, a chytunodd i gyhoeddi'r crynodeb maes o law.