Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/12/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, cafwyd datganiad gan y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu y dylid gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

1.3 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Jenny Rathbone AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

(13.45-15.00)

2.

Cyfoeth Naturiol Cymru: Gwaith craffu blynyddol

Syr David Henshaw, Cadeirydd – Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman, Prif Weithredwr – Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu - Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr David Henshaw, Clare Pillman a Ceri Davies, Cyfoeth Naturiol Cymru.

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.1

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â threfniadau llywodraethu amgylcheddol dros dro ar gyfer diwedd y cyfnod gweithredu

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cymalau Enghreifftiol ar gyfer Cyfarpar Sefydlog) (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â bioamrywiaeth

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth gan Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip mewn perthynas a'r ddyletswydd gymdeithasol-economaidd

Dogfennau ategol:

(15.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

5.

Trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitem 2.

6.

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.