Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/10/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (13.30 - 13.45)

Yn ei gyfarfod ar 8 Hydref 2020, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix)

Cyfarfod preifat (13.45-14.30)

(13.45-14.30)

1.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft: Cymru'r Dyfodol - Sesiwn friffio gyda chynghorydd arbenigol

Graeme Purves, Cynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14.30-14.45)

Cyfarfod cyhoeddus (14.45-16.00)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

(14.45)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.45-16.00)

3.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft: Cymru'r Dyfodol - sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Julie James AS, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Jon Fudge, Pennaeth Polisi Cynllunio

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - dilyniant i sesiwn dystiolaeth 17 Medi 2020

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad - Torri'r rheol 21 diwrnod a Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

Dogfennau ategol:

4.4

Papur briffio gan Dŵr Cymru mewn perthynas â Llyn Anafon

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cyfarfod preifat (16.00-16.30)

6.

Trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitem 3

7.

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu