Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/07/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor a chafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AS.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, cafwyd datganiad gan y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu y dylid gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

1.3 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Jenny Rathbone AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

(09.15-10.00)

2.

Sesiwn dystiolaeth: Cyfoeth Naturiol Cymru: effaith cyllideb atodol Llywodraeth Cymru

Syr David Henshaw, Cadeirydd – Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman, Prif Weithredwr – Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr David Henshaw a Clare Pillman, Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

 

(10.05-10.50)

3.

COVID-19: Sesiwn graffu gyda Llywodraeth Cymru

Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Aelodau yn holi Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’i swyddogion am Covid-19 a’i effaith ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd a lles anifeiliaid, ac ymateb ei hadran hyd yma i’r pandemig.

 

(10.55-11.40)

4.

COVID-19: Parhau gyda sesiwn graffu Llywodraeth Cymru

Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd

 

Cofnodion:

4.1 Parhaodd yr Aelodau i holi Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’i swyddogion.

(11.45 - 12.15)

5.

COVID-19:Sesiwn dystiolaeth: Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Steve Hughson, Prif Weithredwr – Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Nicola Davies, Is-gadeirydd y Cyngor - Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nicola Davies a Steve Hughson, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

6.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

6.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU 2019-21

Dogfennau ategol:

6.2

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU 2019-21

Dogfennau ategol:

6.3

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - Reoliadau Newid Hinsawdd (Cymru) 2018

Dogfennau ategol:

6.4

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Ailfeddwl am fwyd a diod yng Nghymru

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitemau 2, 3, 4 and 5

Cofnodion:

8.1Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2,3,4 a 5.

8.2 Cytunwyd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn graffu.

 

 

 

9.

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.