Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC.

 

(09.15-10.15)

2.

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd – sesiwn dystiolaeth gydag arbenigwyr brandio

Dr Matthew O’Callaghan OBE,  Cadeirydd - Cymdeithas Enwau Bwyd Gwarchodedig y DU

Wynfford James, Cyfarwyddwr - Sgema Cyf

Dr Robert Bowen, Darlithydd Entrepreneuriaeth Ryngwladol, Arweinydd Darpariaeth Gymraeg Ysgol Rheolaeth, Prifysgol Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Matthew O'Callaghan OBE, Wynfford James a Dr Robert Bowen.

 

(10.15-11.15)

3.

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd – sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr o’r sector lletygarwch

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, UK HospitalityCymru

Andrew Campbell, Cadeirydd – Cynghrair Twristiaeth Cymru

Simon Wright, Cyfarwyddwr – Danteithion Wright's

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Chapman, Andrew Campbell a Simon Wright. 

 

(11.25-12.25)

4.

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd – sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Terry Marsden, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Terry Marsden, Athro Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy – Prifysgol Caerdydd 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Terry Marsden.

 

(12.25)

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

 

5.1

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch amser ymateb y Gweinidog i adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

Dogfennau ategol:

5.2

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch amser ymateb y Gweinidog i adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

Dogfennau ategol:

5.3

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Cyfoeth Naturiol Cymru ar ôl y sesiwn graffu flynyddol ar 13 Chwefror

Dogfennau ategol:

5.4

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.5

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

(12.25)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

6.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o eitem 7 cyfarfod heddiw.

 

(12.25-12.35)

7.

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandioa phrosesu bwyd – trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.