Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

Penodwyd David Melding AC yn Gadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22 i ganiatáu i Gadeirydd y Pwyllgor, Mark Reckless AC, fynychu ymrwymiad blaenorol.

(09.30-10.15)

2.

Ymchwiliad i ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar

Blaise Bullimore

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10.30-11.30)

3.

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - Cyfoeth Naturiol Cymru

Mary Lewis, Arweinydd y Tîm Cynghori ar Gynllunio Strategol Morol

Mike Evans, Pennaeth Tystiolaeth, Gwybodaeth a Chyngor

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

(11.30-12.15)

5.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith a chytunwyd i ymgymryd â nifer o ymweliadau fel rhan o'r ymchwiliad i Bolisi Coedwigaeth a Choetiroedd yng Nghymru.

 

(12.15-12.30)

6.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Carchardai a Llysoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i drafod cynhyrchu ymateb ar y cyd i’w adrodd gyda'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.