Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Amseriad disgwyliedig: Drafft 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd ond byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

 

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai'n gadael y cyfarfod am ryw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

 

(09.15 - 10.15)

2.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6 gyda chynrychiolwyr undebau penaethiaid ysgolion

Eithne Hughes, Cyfarwyddwr - Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Cymru)

Laura Doel, Cyfarwyddwr – Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ASCL a NAHT.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu gyda'r cwestiynau na chawsant eu gofyn.

 

 

(10.25 - 11.25)

3.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7 gyda chynrychiolwyr undebau athrawon

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru – Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau

Mary van den Heuvel, Uwch Swyddog Polisi Cymru - Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau ac UCAC.

3.2 Cytunodd NASUWT i ddarparu nodyn ar amserlenni realistig y maen nhw’n eu rhagweld ar gyfer gweithredu'r cwricwlwm newydd.

 

(11.25)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd pob Pwyllgor ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Dogfennau ategol:

(11.25)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.25 - 11.35)

6.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 

(11.35 - 12.00)

7.

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Gwaith dilynol: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Derbyniwyd yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.