Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC a Siân Gwenllian AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru ar gyfer 2018-2019

David Jones, Cadeirydd - Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr – Cymwysterau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar adroddiad blynyddol Cymwysterau Cymru.

2.2 Oherwydd diffyg amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau heb eu gofyn yn cael eu hanfon at y tystion er mwyn iddynt ymateb yn ysgrifenedig.

 

 

(10.40 - 11.40)

3.

Addysg heblaw yn yr ysgol - Sesiwn dystiolaeth 1

Ann Keane, Cyn-gadeirydd grŵp gorchwyl a gorffen EOTAS Llywodraeth Cymru (daeth y grŵp i ben ar ddechrau 2017)

Yr Athro Brett Pugh, Cadeirydd grŵp cyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer EOTAS (y grŵp presennol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ann Keane a'r Athro Brett Pugh.

 

(11.40)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Diweddariad yn dilyn y sesiwn graffu ar gyllideb ddrafft y Gweinidog ar 8 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch eglurhad am Asesiadau wedi'u Seilio ar Ddangosyddion a'u diben o fewn cyfrifiadau Setliad y Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer y cyfarfod cyfan ar 30 Ionawr.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.40 - 11.45)

6.

Ymchwiliad i addysg heblaw yn yr ysgol - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth o'r sesiwn a'r sesiwn gyda Cymw 6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth o'r sesiwn a'r sesiwn gyda Cymwysterau Cymru.ysterau Cymru.

(11.45 - 12.15)

7.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2021 - Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd y byddai fersiwn ddiwygiedig yn cael ei dosbarthu ar gyfer cytundeb yr Aelodau.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu