Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC; nid oedd dirprwy yno ar ei rhan.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 5

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Huw Morris, Huw Morris, Cyfarwyddwr y Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog.

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - cynllun gweithredu diwygiedig Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dogfennau ategol:

3.2

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - gwybodaeth ychwanegol gan HEFCW yn dilyn y cyfarfod ar 18 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.15)

5.

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn â'r Gweinidog. Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.