Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Inquiry5

Cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru waith craffu ôl-ddeddfwriaethol byr a phenodol ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Bwriad Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 oedd:

(a)  “sicrhau trefn reoleiddio gadarn a chymesur ar gyfer sefydliadau yng Nghymru y mae eu cyrsiau'n cael eu cefnogi gan grantiau a benthyciadau Llywodraeth Cymru; 

(b)  diogelu'r cyfraniad a wneir at les y cyhoedd sy'n deillio o gymhorthdal ​​ariannol Llywodraeth Cymru tuag at addysg uwch;

(c)  canolbwyntio'n gryf ar sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb yn ddiwahân; a

(d)  chadw a diogelu annibyniaeth sefydliadol a rhyddid academaidd prifysgolion.”

Roedd y Pwyllgor yn ymwybodol bod y gwaith ar ddiwygiadau arfaethedig Addysg, Hyfforddiant ac Ymchwil Ôl-orfodol (PCETR) Llywodraeth Cymru wedi datblygu'n dda.

Roedd yn awyddus felly i ddeall pa mor dda roedd Deddf 2015 yn gweithio, a pha wersi y gellid eu dysgu yn sgîl y Ddeddf, cyn cyflwyno unrhyw ddeddfwriaeth newydd

I wneud hyn, ystyriodd y Pwyllgor:

  • a yw'r Ddeddf yn cyflawni ei nodau, ac os na, pam;
  • a gyflawnwyd y costau, ac os na, pam;
  • a yw'r Ddeddf wedi cyflawni gwerth cyffredinol am arian;
  • pa mor dda y gweithredwyd y Ddeddf a pha mor dda y mae'n gweithio'n ymarferol, gan gynnwys unrhyw ganlyniadau anfwriadol;
  • y canlyniadau o adolygiadau ffurfiol Llywodraeth Cymru o'r Ddeddf; ac
  • unrhyw arfer da a gwersi a ddysgwyd o'r Ddeddf a'r gwaith paratoi (h.y. y broses o lunio'r Ddeddf, ei drafftio, ymgynghori arni ac ati).

Noder, nid nod yr ymchwiliad hwn oedd  ailagor y dadleuon polisi a gododd yn ystod y cyfnod y pasiwyd y Bil. Yn hytrach, y nod eang oedd deall a oedd y Ddeddf a'i gweithrediad wedi cyflawni'r amcanion, y costau a'r effaith a fwriadwyd, a hynny mewn modd effeithiol ac effeithlon.

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.    Estyn a Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

David Blaney, Prif Weithredwr - CCAUC

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr - CCAUC

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM – Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol - Estyn

 

18 Gorffennaf

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2.    Prifysgolion Cymru

Yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru

Yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Gadeirydd-Prifysgolion Cymru

Ben Arnold, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

18 Gorffennaf

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3.    ColegauCymru

Maggie Griffiths, Pennaeth Cynorthwyol - Grŵp Llandrillo Menai (trwy Gynhadledd Fideo)

Emil Evans, Dirprwy Bennaeth - Coleg Caerdydd a'r Fro

Mike Williams, Pennaeth Cynorthwyol - Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion

18 Gorffennaf

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4.    Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru) ac Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU)

Margaret Phelan, Swyddog UCU Cymru

Dr Bethan Winter, Swyddog Polisi a Chyfathrebu - UCU

Rob Simkins, Llywydd - UCM Cymru

Joni Alexander, Cyfarwyddwr Dros Dro - UCM Cymru

18 Gorffennaf

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5.    Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Huw Morris, Huw Morris, Cyfarwyddwr y Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

 

26 Medi

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Adroddiad

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (PDF 2MB) – 4 Rhagfyr 2019

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 197KB) – 16 Ionawr 2020

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau