Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/10/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30 - 10.30)

1.

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru - sesiwn friffio

Dr David Dallimore, Swyddog Ymchwil - Cydymaith Ymchwil Anrhydeddus (Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas), Prifysgol Bangor

 

 

Cofnodion:

1.1 Cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan Dr David Dallimore.

(11.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(11.00 - 12.15)

3.

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru - Sesiwn dystiolaeth

Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jo-anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi - Llywodraeth Cymru

Nicola Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar - Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog.  Cytunodd i roi nodyn ar y canlynol:

 

·         nifer y plant sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig;

·         sut mae’r gost i Cyllid a Thollau EM weinyddu'r cynnig gofal plant yn cymharu â’r gost i awdurdodau lleol ei weinyddu;

·         cyfraddau hawlio cynigion gofal plant Dechrau’n Deg, ar ôl cwblhau cyfarfodydd adolygu blynyddol ym mis Tachwedd 2019.

 

 

 

(12.15)

4.

Papur i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

4.1

Llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15 - 12.25)

6.

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

6.2 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog ar rai materion penodol.

 

(12.25 - 12.35)

7.

Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru - briffio ar gyfer gweithgaredd ymgysylltu

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor ei friffio ar drefniadau’r digwyddiad ymgysylltu ar 10 Hydref.