Hawliau plant yng Nghymru

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar Hawliau Plant yng Nghymru. Mae fersiwn addas i blant o'r adroddiad ar gael - 11 Awst 2020. 

 

Disgwylir ymateb Llywodraeth Cymru ar 23 Medi 2020.

 

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad byr ar hawliau plant yng Nghymru i adolygu effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Bydd yn ystyried:

  • i ba raddau y mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011  wedi dylanwadu ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ei dyraniadau ariannol a ph’un a yw wedi cyflawni 'mesurau cyffredinol' y Confensiwn o weithredu;
  • tystiolaeth a yw'r Mesur wedi arwain at ganlyniadau gwell i blant a phobl Ifanc;
  • a yw'r dyletswyddau yn y Mesur wedi'u sefydlu'n effeithiol ar draws polisi a phortffolios cabinet Llywodraeth Cymru;
  • i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio sicrhau bod ei ddyletswyddau o fewn y Mesur yn cael eu cyfleu yng ngwaith y cyrff cyhoeddus y mae’n eu cyllido gan gynnwys awdurdodau lleol a chyrff y GIG;
  • i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu ei dyletswydd i hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Confensiwn ymhlith y cyhoedd, gan gynnwys plant a phobl ifanc;
  • sut mae'r ddyletswydd i gael 'sylw dyledus' i'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn yn cael ei gweithredu'n ymarferol ac a yw Asesiadau o'r Effaith ar Hawliau Plant yn cael eu defnyddio fel adnodd ystyrlon;
  • effeithiolrwydd y Cynllun Hawliau Plant ac adroddiad cydymffurfio diweddaraf Llywodraeth Cymru ac i ba raddau y maent yn dangos tystiolaeth o weithredu digonol ar ran Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y Mesur yn cael ei weithredu'n llawn;
  • pa mor effeithiol y mae Llywodraeth Cymru yn ymateb yn strategol i Sylwadau Cloi Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.   Grŵp Monitro Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yng Nghymru

Sean O'Neil, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru

Tim Ruscoe, Swyddog Materion Cyhoeddus a Chyfranogiad, Barnardo's Cymru

Dr Simon Hoffman, Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe

16 Hydref

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2.   Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Dr Phillip Connor, Ymgynghorydd mewn Haematolegydd Paediatreg, Arweinydd Ymchwil a Datblygu'r Gyfarwyddiaeth, Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru

Rhian Croke, Cynghorydd Hawliau Dynol Plant, Hawliau Dynol Cymru

Rhian Thomas Turner, Uwch-reolwr Gweithrediadau, Ysbyty Plant Cymru

16 Hydref

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3.   Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Melissa Wood, Uwch Gydymaith

Hannah Wharf, Prif arferydd

16 Hydref

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4.   Comisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

16 Hydref

2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5.   Llywodraeth Cymru

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Plant a Theuluoedd – Llywodraeth Cymru

David Pearce, Pennaeth y Gangen Plant – Llywodraeth Cymru

6 Tachwedd 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6.   Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid

Betsan Angell Roberts, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Ogledd Caerdydd

Todd Murray, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Ben-y-bont ar Ogwr

Ffion Griffith, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Islwyn

Maisy Evans, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Dorfaen

20 Tachwedd 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu