Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC a Hefin David AC. Dirprwyodd Vikki Howells ar ran Jack Sargeant.

(13.00 - 14.00)

2.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 11

Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru

Barry Hughes, Prif Erlynydd y Goron

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brif Erlynydd y Goron Cymru.

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1  Nodwyd y papur.

3.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Busnes - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - cais am estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adroddiad Cyfnod 1

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - i ofyn i CAFCASS Cymru am wybodaeth

Dogfennau ategol:

5.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - Gweithredu Diwygiad Diamond

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol - Iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru: craffu dilynol

Dogfennau ategol:

(14.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(14.00 - 14.10)

5.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y dystiolaeth.