Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 24/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown AC a John Griffiths AC. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan. 

 

(09:30 - 10:30)

2.

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Cwlwm

 

Claire Protheroe,  Rheolwr Gwasanaethau Uniongyrchol (Cymru) - PACEY Cymru                 

Jane O'Toole, Prif Swyddog Gweithredol - Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs      

Jane Alexander, Prif Swyddog Gweithredol - Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru                                

Angharad Starr, Rheolwr Prosiect - Mudiad Meithrin             

Sandra Welsby, Rheolwr Cenedlaethol - Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru                                         

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cwlwm.

 

2.2 Cytunodd Cwlwm i roi rhestr o daliadau awdurdod lleol ar gyfer Gofal Plant y Cyfnod Sylfaen.

 

(10:45 - 11:30)

3.

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

Chwarae Teg

 

Cerys Furlong, Prif Weithredwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chwarae Teg.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i gael rhagor o wybodaeth am y 'cyfnod gras'.

 

(11:30 - 12:15)

4.

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Phil Mattacks, Tîm Dylunio, Ymgysylltu a Gweithredu Gofal Plant Di-dreth, Trawsnewid

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cyllid a Thollau EM.

 

4.2 Cytunodd CThEM i roi gwybodaeth am gyfraddau boddhad cwsmeriaid o ran porth ar-lein a chynnig gofal plant/threfniadau credyd di-dreth CThEM.

 

5.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grant Gwisg Ysgol

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grant Gwella Addysg (GGA): Dysgwyr sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a dysgwyr o Leiafrifoedd Ethnig

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

5.5

Llythyr oddi wrth y Llywydd - Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:15 - 12:25)

7.

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y bore.

 

(12:25 - 13:25)

8.

Ymchwiliad i Gyllid wedi’i Dargedu i Wella Deilliannau Addysgol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno y byddai'n cael ei drafod eto yn y cyfarfod ar 6 Mehefin.