Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jon Antoniazzi 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (576KB)

 

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

The Chair welcomed Members, there were no apologies.

(09.30 - 10.30)

2.

Ystyried Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Yr Athro Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee scrutinised the Chief Medical Officer on his Annual Report.

(10.40 - 11.40)

3.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Papur 2

 

Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Catherine Davies, Swyddog Polisi ar gyfer Plant - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg Strategol o Gyngor Sir Caerfyrddin – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the WLGA and ADEW.

(11.40 - 12.40)

4.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Elizabeth Bowen-Dack, Swyddog Ymchwiliadau a Chyngor

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the Children’s Commissionerfor Wales.

(13.45 - 14.45)

5.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Comisiynydd y Gymraeg

Papur 4

 

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Huw Gapper, Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the Welsh Language Commissioner.

(14.45 - 15.45)

6.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Papur 5

 

Rhiannon Walker, Llywydd TAAAC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the President of the Special Educational Needs Tribunal for Wales (SENTW).

7.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

The papers were noted.

7.1

Llythyr oddi wrth Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru at Gydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Paper to note 6 – It was agreed the Committee would monitor ongoing developments relating to the My Travel Pass scheme.

7.2

Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - ymateb i'r ymgynghoriad

7.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 18 Ionawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Paper to note 8 - It was agreed the Committee would write to the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport to gather further information relating to CAMHS and the Framework for a School Nursing Service in Wales.

7.4

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - adolygiad Donaldson

Dogfennau ategol:

7.5

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros addysg yn dilyn y sesiwn ar adroddiad blynyddol Estyn

Dogfennau ategol:

7.6

Gohebiaeth ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Paper to note 11 – It was agreed the Committee would await the findings from the Culture, Welsh Language and Communications Committee’s inquiry into the Welsh Government's new Welsh Language Strategy.

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o Eitem 1 y cyfarfod ar 8 Mawrth.

Cofnodion:

The motion was agreed.