Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 10.15)

2.

Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Panel tystiolaeth 1

Hannah O'Neill, Ysgrifennydd Cangen Bleanau Gwent ar gyfer adran ATL o NEU

Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru NASUWT

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC

Roger Vaughan, Llywydd Cenedlaethol UCAC

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau ac UCAC.

 

(10.15 - 11.00)

3.

Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Panel tystiolaeth 2

Tim Pratt, Cyfarwyddwr, ASCL Cymru

Gavin Jones, Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Caerllion

Jane Harries, Pennaeth Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau.

 

(11.00)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth bellach yn ymwneud â chamau sy'n codi o gyfarfod y Pwyllgor ar 20 Medi

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr oddi wrth Ymgyrch Hanes Cymru - Hanes Cymru mewn ysgolion

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Fframwaith drafft y cynllun gweinyddu

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-05-840 Cyllid Teg ar gyfer Sir Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

4.6

Llythyr gan Wasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru - Adolygiad o drefniadau 2018

Dogfennau ategol:

(11.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.15 - 11.30)

6.

Ymchwiliad i Statws y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 

(11.30 - 12.00)

7.

Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Yn amodol ar fân newidiadau, derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.