Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Diolchodd i John Griffiths am ei holl waith yn ystod ei gyfnod ar y Pwyllgor.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – byddwn yn canolbwyntio ar Addysg Bellach ac Addysg Uwch

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SHELL

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog ar faterion AU ac AB.

2.2 Cytunwyd i ddarparu'r canlynol:

CLGau sydd gan Lywodraeth Cymru â darparwyr prentisiaeth;

Copi o adroddiad Greystone;

Nodyn ar bryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r gwaith gyda CCAUC a phrifysgolion ar eu cynllun gweithredu a'u hymagwedd strategol at iechyd meddwl gael ei gwblhau a'i roi ar waith.

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - meini prawf cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan Mind Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion ar y Cyd ar Ddull Ysgol Gyfan o Hybu Iechyd Meddwl

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11.00 - 11.15)

5.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd yn y sesiwn graffu

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i wneud gwaith dilynol ar rai materion gydag Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog.

(11.15 - 11.45)

6.

Ymchwiliad i gyllido ysgolion - Trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl diwygiedig a'r dull casglu tystiolaeth.