Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 18/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00 - 13.40)

1.

Craffu ar Gyfrifon 2018-19 - Comisiwn y Cynulliad trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-29-19 Papur 1 – Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

 

(13.40)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC ac Adam Price AC.

 

 

(13.40)

3.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

 

3.1

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (7 Tachwedd 2019)

Dogfennau ategol:

(13.45 - 15.15)

4.

Rheoli Gwastraff Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-29-19 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Gian Marco Currado - Cyfarwyddwr Amgylchedd a’r Môr, Llywodraeth Cymru

Rhodri Asby - Dirprwy Gyfarwyddwr Gwastraff ac Effeithlonrwydd Adnoddau, Llywodraeth Cymru

Dr Andy Rees - Pennaeth y Cangen Strategaeth Wastraff, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i Reoli Gwastraff.

4.2 Cytunodd Andrew Slade i wneud y canlynol:

·         Anfon copi o'r Bwletin Ystadegol ar Wastraff Trefol diweddaraf i alluogi Aelodau i nodi'r data diweddaraf ar faint o wastraff a syclamadau a gasglwyd; a

·         Manylion y dull a ddefnyddiodd Cyngor Abertawe wrth gyhoeddi hysbysiadau i ddeiliaid tai o dan Adran 46 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

 

 

 

(15.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 6 & 7 ac Eitemau 1 & 2 o gyfarfod 25 Tachwedd 2019

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

 

(15.15 - 15.30)

6.

Rheoli Gwastraff: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

(15.30 - 16.00)

7.

Maes Awyr Caerdydd: Ystyried y llythyr gan Lywodraeth Cymru (30 Hydref 2019)

PAC(5)-29-19 Papur 3 – Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i drafod ymhellach ar ôl derbyn yr wybodaeth ychwanegol a ddisgwylir gan Lywodraeth Cymru.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu