Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/10/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(13.15)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru a'i nodi, gan gytuno i ofyn am wybodaeth gynhwysfawr am y cynnydd a wneir yn erbyn yr argymhellion ym mis Gorffennaf 2020.

 

2.1

Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-24-19 Papur 1 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(13.15 - 14.45)

3.

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llywodraeth Cymru - Craffu cyffredinol ar gyfrifon

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-24-19 Papur 2 – Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

PAC(5)-24-19 Papur 3 – Argymhellion a gynhwyswyd yn Adroddiad y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

PAC(5)-24-19 Papur 4 – Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol at Swyddogion Cyfrifyddu Cyrff Hyd Braich Llywodraeth Cymru a Chomisiynwyr Cymru (16 Medi 2019)

PAC(5)-24-19 Papur 5 – Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol – Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymateb i’r argymhellion (27 Medi 2019)

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Moeseg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Shan Morgan - Ysgrifennydd Parhaol, Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a David Richards - Cyfarwyddwr Moeseg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru ar y craffu ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2018-19.

 

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol y byddai'n:

·         Anfon nodyn ynghylch gallu Cyfarwyddwyr Anweithredol Llywodraeth Cymru i ymgymryd â rolau sy'n ychwanegol at eu amodau cytunedig;

·         Hysbysu'r Pwyllgor o daliadau ychwanegol a wnaed i Gyfarwyddwyr Anweithredol ym mlwyddyn ariannol 2018-19;

·         Darparu mwy o wybodaeth am fenthyciadau a buddsoddiadau a ddyfarnwyd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19; ac

·         Anfon nodyn ar y tanwariant a ddigwyddodd yn y gyllideb gyfalaf ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

 

 

(14.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.45 - 15.15)

5.

Craffu ar Gyfrifon: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.