Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00 - 14.45)

1.

Y Rhaglen Cefnogi Pobl gan Lywodraeth Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-11-18 Papur 1 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunwyd arno.

 

(14.45)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

2.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(14.45 - 14.50)

3.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(14.50 - 16.20)

4.

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: sesiwn dystiolaeth 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-11-18 Papur 2 – Papur gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

PAC(5)-11-18 Papur 3 – Papur gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Nicola Prygodzicz – Arweinydd Gweithredol, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mike Ogonovsky – Cyfarwyddwr Gwybodeg Cynorthwyol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Karen Miles - Arweinydd Gweithredol, Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Anthony Tracey - Cyfarwyddwr Gwybodeg Cynorthwyol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Nicola Prygodzicz a Mike Ogonovsky o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Karen Miles ac Anthony Tracey o Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda fel rhan o'u hymchwiliad i Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru.

4.2 Cytunodd Mike Ogonovsky i anfon rhagor o wybodaeth am amserlen y prosiect LIMS (system rheoli gwybodaeth labordai).

 

 

 

(16.20)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 6 ac Eitemau 1 & 2 y cyfarfod ar 30 Ebrill 2018

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.20 - 16.45)

6.

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law.