Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Buckle 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 2MB) Gweld fel HTML (364KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Gan fod rhybudd wedi ei roi ymlaen llaw am absenoldeb Cadeirydd y Pwyllgor, roedd y Pwyllgor wedi ethol Rhun ap Iorwerth fel Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn o dan Reolau Sefydlog 17.22 a 18.6 yn y cyfarfod ar 3 Hydref.

1.2       Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r Pwyllgor.

1.3       Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay. Roedd Andrew R T Davies yn dirprwyo ar ei ran.

1.4       Datganodd Lee Waters ddiddordeb bod ei wraig yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

 

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad (28 Medi 2016)

(14.05-15.15)

3.

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Byrddau Iechyd

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil
Nodyn Cyngor Technegol (1) – Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai

 

 

Lynda Williams – Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Anthony Haywood – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfleusterau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Rhiannon Jones – Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Helen Ward – Pennaeth Deieteg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Colin Phillpott – Rheolwr Cyfleusterau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd y Pwyllgor Lynda Williams, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Anthony Hayward, Cyfarwyddwr Cyfleusterau Cynorthwyol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Rhiannon Jones, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Liz Waters, Nyrs Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Nyrsio'r Gymdeithas, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Colin Phillpott, Rheolwr Cyfleusterau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai.

 

(15.25 - 16.30)

4.

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-06-16 Papur 1

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol/Prif Weithredwr GIG Cymru, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Jean White - Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Holodd y Pwyllgor Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol/Prif Weithredwr y GIG a'r Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru ar arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai.

4.2 Cytunodd Dr Goodall i ysgrifennu at y Pwyllgor ar ddiwedd mis Tachwedd gyda rhagor o wybodaeth am:

·       Y cynllun prosiect diwygiedig ar gyfer y nyrs wybodeg newydd a fydd yn ymgymryd â'r swydd ar ddiwedd mis Hydref; a

·       Canlyniad yr ystyriaeth ar gyfer achos busnes dros gaffael system arlwyo TG o'r cyfarfod Bwrdd Gwybodeg Cenedlaethol.

4.3 Yn ogystal, yn dilyn tystiolaeth gynharach, byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael eglurhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch i bwy mae Grŵp Fframwaith Bwydlenni Ysbytai Cymru Gyfan yn atebol.

 

 

 

(16.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 6 a’r cyfarfod ar 31 Hydref 2016

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30- 17.00)

6.

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

PAC(5)-06-16 Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ddychwelyd at y mater ar ôl cael yr holl wybodaeth ychwanegol.

6.2 Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr drafft yn amodol ar gynnwys un neu ddau o gwestiynau ychwanegol.

6.3 Awgrymodd Aelodau feysydd ar gyfer argymhellion posibl ar gyfer adroddiad y Pwyllgor.