Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(Rhag-gyfarfod preifat 13.45 - 14.00)

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00-14.05)

2.

Papur(au) i’w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Rheoli meddyginiaethau: Gwybodaeth ychwanegol gan Llywodraeth Cymru (30 Hydref 2017)

2.2

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (6 Tachwedd 2017)

2.3

Caffael Cyhoeddus yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru – Caffael Cyhoeddus (Tachwedd 2017)

(14.05 - 15.20)

3.

Ymchwiliad i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal Sesiwn dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-29-17 Papur 1 - Ymateb i’r ymgynghoriad – Comisiynydd Plant Cymru

 

Sally Holland - Comisiynydd Plant Cymru

 

(Egwyl 15.20 - 15.30)

(15.30 - 16.30)

4.

Ymchwiliad i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal Sesiwn dystiolaeth 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-29-17 Papur 2 - Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Benaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan

 

Irfan Alam - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Cyngor Dinas Caerdydd

Gareth Jenkins - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sally Jenkins - Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cyngor Dinas Casnewydd

 

 

(16.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 6

 

(16.30 - 17.00)

6.

Ymchwiliad i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law