Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Amseriad disgwyliedig: Cyfarfod Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

1.2       Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(13.30 - 13.35)

2.

Papur(au) i'w nodi:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Arlwyo mewn Ysbytai a Maeth Cleifion: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Gorffennaf 2017)

Dogfennau ategol:

2.2

Gweithredu Deddf Cymru 2017: Llythyr gan y Llywydd (11 Gorffennaf, 2017)

Dogfennau ategol:

(13.35 - 13.45)

3.

Rheoli Meddyginiaethau: Adroddiadau ar y Digwyddiad i Randdeiliaid

PAC(5)-21-17 Papur 1 – Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Glan-rhyd, Glyn Ebwy

PAC(5)-21-17 Papur 2 – Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Tŷ Elli, Llanelli

PAC(5)-21-17 Papur 3 – Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Stanwell, Penarth

PAC(5)-21-17 Papur 4 – Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.2 Cytunodd yr aelodau i gasglu rhagor o dystiolaeth yn ystod tymor yr hydref.

 

 

(13.45 - 14.00)

4.

Adroddiad(au) Archwilydd Cyffredinol Cymru: Diweddariad ar yr adroddiadau sydd ar y gweill

Cofnodion:

4.1 Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar adroddiad yr oedd wedi'i gyhoeddi heddiw (17 Gorffennaf), ac adroddiad arall y disgwylir iddo gael ei gyhoeddi erbyn diwedd y mis.

 

 

(14.00 - 16.00)

5.

Plant sy’n Derbyn Gofal: Digwyddiad i randdeiliaid

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Yr Athro Donald Forrester - Cyfarwyddwr Cascade

Yr Athro Sally Holland – Comisiynydd Plant Cymru

Dr Paul Rees – Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe

Sean O’Neill – Plant Yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau yr ymchwiliad Plant Sy'n Derbyn Gofal gyda rhanddeiliaid a chytunwyd i gychwyn yr ymchwiliad drwy edrych ar yr hyn sy'n cael ei wario ar blant mewn gofal, sut mae'r adnoddau'n cael eu dyrannu a'r canlyniadau.