Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(08:50-09:00)

1.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn friffio breifat gydag ymgynghorydd arbenigol

Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor

 

Cofnodion:

1.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan yr ymgynghorydd arbenigol Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor.

 

(09:00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Roedd David Melding AC yn bresennol fel dirprwy i Nick Ramsay AC.

(09:00)

3.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

3.1     Cafodd y papurau eu nodi.

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) - 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y Cyfarwyddyd Gweinidogol ar gyfer trefniadau pensiwn y GIG 2019/20 - 8 Ionawr 2020.

Dogfennau ategol:

(09:00-09:40)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 6

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Cian Sion, Cynorthwyydd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Michael Trickey, Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, rhaglen Dadansoddi Cyllidol Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

Brîff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid; Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; Cian Sion, Cynorthwyydd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; a Michael Trickey, Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Rhaglen Dadansoddi Cyllidol Cymru, Prifysgol Caerdydd.

(09:40-11:40)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 7

Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Cyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru

 

Brîff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; a Matthew Wellington, Pennaeth Cyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru.

(11:40)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfan o’r cyfarfod nesaf ar 23 Ionawr 2020

Cofnodion:

6.1     Derbyniwyd y cynnig.

(11:40-12:15)

7.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12:15-12:20)

8.

Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019

Papur 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft a chytunodd i ymateb iddo.

(12:20-12:30)

9.

Trafod Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020

Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) (Cymru) 2020

 

Papur 2 – Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) (Cymru) 2020 - Brîff cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1     Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol.