Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 2020

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnig:

 

diwygio adran 30 o Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006, sy’n gwneud darpariaeth ar gyfer cynlluniau indemniad mewn perthynas â chyrff mewn cysylltiad â darpariaeth gwasanaethau iechyd.
Mae i’r Bil ddwy adran.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStageAct


Daeth Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) yn gyfraith yng Nghymru ar 26 Chwefror 2020.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:

14 Hydref 2019

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 67KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

 

Datganiad y Llywydd: 14 Hydref 2019 (PDF 69KB)

 

Y Pwyllgor Busnes – Amserlen ar gyfer ystyried Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF 49KB)

Llythyr gan y Gadeirydd at y Pwyllgor Busnes ynghylch amserlen ar gyfer ystyried Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF 99.4KB)

 

Datganiad o Fwriad Polisi – Cyflwyno Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF 163KB)

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Datganiad Cyfarfod Llawn (PDF 263KB)

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Hydref 2019

 

 

 

23 Hydref 2019

 

Trafod yr amserlen

 

drafft (preifat)

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

3 Hydref 2019 trawsgrifiad

 

 

23 Hydref 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 3 Hydref 2019

 

 

Gwylio cyfarfod 23 Hydref 2019

 

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

21 Hydref 2019

 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

21 Hydref 2019 trawsgrifiad

 

Gwylio cyfarfod 21 Hydref 2019

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

23 Hydref 2019

 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

23 Hydref 2019 trawsgrifiad

 

Gwylio cyfarfod 23 Hydref 2019

 

Gohebiaeth y Gweinidog

 

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) – 14 Hydref 2019

 

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) – 31 Hydref 2019

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

 

Gosododd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ei adroddiad ar 12 Tachwedd 2019

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar 12 Tachwedd 2019

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 12 Tachwedd 2019

 

Ymatebion i'r ymgynghoriad

BMA Cymru

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Gwybodaeth ychwanegol gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru – 24 Hydref 2019

Yr Undeb Amddiffyn Meddygol

Y Gymdeithas Amddiffyn Meddygol

Gwybodaeth ychwanegol gan Y Gymdeithas Amddiffyn Meddygol – 24 Hydref 2019

Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Tachwedd 2019.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Tachwedd 2019. Mae rhagor o wybodaeth am benderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o'r Canllaw i  Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 20 Tachwedd 2019.


Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 2 ar ddydd Mercher 11 Rhagfyr 2019.


Y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 oedd: adrannau 1 i 2; Teitl hir.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Rhagfyr 2019

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli - 4 Rhagfyr 2019

Grwpio Gwelliannau – 4 Rhagfyr 2019

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru), heb ei ddiwygio ar ôl Cyfnod 2

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 12 Rhagfyr 2019.

Ni chyflwynwyd unrhyw welliannau i’r Bil ar Gyfnod 3. Felly, ystyrir bod y Cynulliad yn cytuno ar bob adran o’r Bil, at ddibenion trafodion Cyfnod 3, yn unol â Rheol Sefydlog 26.43.

Memorandwm Esboniadol diwygiedig a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru), heb ei ddiwygio ar ôl Cyfnod 3 (heb ei wirio)

 

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – 7 Ionawr 2020

 

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - 7 Ionawr 2020

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 14 Ionawr 2020.

 

Datganiad y Llywydd

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru), fel y’i pasiwyd

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i pasiwyd

 

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd y Cyfreithiwr Cyffredinol ar ran y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol, ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 26 Chwefror 2020

 

Gwybodaeth gyswllt

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ebost: Legislation@Senedd.Wales

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/10/2019

Dogfennau