Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Carwyn Jones AC a Mandy Jones AC. Cafwyd ymddiheuriad gan Suzy Davies AC ar gyfer eitemau 3 a 4, a nodwyd y byddai David Melding AC yn dirprwyo ar ei rhan.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

13.00

3.

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): brîff technegol gan swyddogion

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol gan swyddogion Comisiwn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru. 

 

13.50

4.

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Cynigion ar gyfer gwaith allgymorth

CLA(5)-08-19 – Gwaith allgymorth briffio

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur gan y Gwasanaeth Allgymorth, a chytunodd ar y modd y byddai’n ymgysylltu’n ehangach fel rhan o’r gwaith o graffu ar y Bil.

 

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-08-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

5.1

SL(5)319 - Rheoliadau Trefniadau ar gyfer Cynhorthwy i Bersonau sy’n Cyflwyno Sylwadau (Cymru) 2019

5.2

SL(5)321 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol a Chofrestru) (Cymru) (Diwygio) 2019

5.3

SL(5)323 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

5.4

SL(5)331 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

6.

Offerynnau a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

CLA(5)-05-19 - Papur 2 - Adroddiadau clir ac eithrio pwynt rhinweddau sengl o dan Reol Sefydlog 21.3 (wedi bod yn destun sifftio)

 

Dogfennau ategol:

6.1

SL(5)325 - Rheoliadau Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

 

6.2

SL(5)328 – Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau a nodwyd.

 

 

6.3

SL(5)329 – Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

 

6.4

SL(5)330 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

7.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

7.1

CLA320 – Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-08-19 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-08-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd o ran rhinweddau.

 

7.2

SL(5)322 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-08-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-08-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd o ran rhinweddau.

 

7.3

SL(5)326 – Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-08-19 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-08-19 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd technegol a nodwyd.

 

7.4

SL(5)327 – Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Paper 76 – Adroddiad

CLA(5)-08-19 – Paper 77 – Rheoliadau

CLA(5)-08-19 – Paper 78 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a'r adroddiadau i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau a nodwyd.

 

8.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

8.1

SL(5)324 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

CLA(5)-08-19 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-08-19 – Papur 13 – Cod Ymarfer

CLA(5)-08-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y Cod a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â Rheol Sefydlog 21.7

 

9.

Offerynnau Statudol y mae angen rhoi cydsyniad iddynt: Ymadael â’r UE

9.1

SICM(5)20 - Rheoliadau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gofal Iechyd Trawsffiniol a Diwygiadau Amrywiol etc) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 15 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-08-19 – Papur 16 – Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad.

CLA(5)- 08-19 – Papur 17 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 08-19 – Papur 18 – Rheoliadau

CLA(5)- 08-19 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 08-19 – Papur 20 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd, fel y dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei lythyr, nad oedd y Gweinidog o blaid cyflwyno cynnig i gynnal dadl.

 

9.2

SICM(5)21 - Rheoliadau Cyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Buddion mewn Nwyddau neu Wasanaethau etc.) (Diwygio etc.) (Ymadael â'r DU) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-08-19 – Papur 22 – Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wnaed gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad.

CLA(5)- 08-19 – Papur 23 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 08-19 – Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)- 08-19 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 08-19 – Papur 26 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd, fel y dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei lythyr, nad oedd y Gweinidog o blaid cyflwyno cynnig i gynnal dadl.

 

10.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

10.1

WS-30C(5)101 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 27 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 28 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

10.2

WS-30C(5)104 - Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Safonau Marchnata) (Diwygio Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 29 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 30 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

 

10.3

WS-30C(5)105 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cyllido, Rheoli a Monitro) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 31 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 32 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

 

10.4

WS-30C(5)106 - Rheoliadau Cynlluniau Taliadau Mesurau'r Farchnad (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 33 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 34 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.5

WS-30C(5)107 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 35 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 36 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

10.6

WS-30C(5)108 - Rheoliadau Glanedyddion (Diogelu) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

 

CLA(5)-08-19 – Papur 37 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 38 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

 

10.7

WS-30C(5)109 - Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Amaethyddiaeth a Physgodfeydd) (Diwygio) (Ymadael i'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 39 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 40 - Sylwebaeth

CLA(5)-08-19 – Papur 41 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.8

WS-30C(5)110 – Rheoliadau’r Amgylchedd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 42 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 43 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurhad pellach.

 

 

10.9

WS-30C(5)111 - Rheoliadau Bwyd, Diod, Meddyginiaethau a Gweddillion Milfeddygol (Diwygio Etc) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 44 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 45 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol, Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Robin Walker, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.10

WS-30C(5)112 - Rheoliadau Mesurau Marchnad (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael i'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 46 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 47 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

 

10.11

WS-30C(5)113- Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 48 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 49 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

 

10.12

WS-30C(5)114 - Rheoliadau Cynhyrchu a Rheoli Organig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 50 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 51 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

 

10.13

WS-30C(5)115 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 52 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 53 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.14

WS-30C(5)116 - Rheoliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (Darpariaethau Cyllido, Rheoli a Monitro Darpariaethau Atodol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 54 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 55 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.15

WS-30C(5)117 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 56 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 57 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

10.16

WS-30C(5)119 - Rheoliadau'r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 60 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 61 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.17

WS-30C(5)120 – Rheoliadau Bwyd a Ffermio (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 60 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 61 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.18

WS-30C-121 - Rheoliadau Sefydlu Cyd-drefniadaeth ar

CLA(5)-08-19 – Papur 62 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 63 - Sylwebaeth

CLA(5)-08-19 – Papur 79 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

10.19

WS-30C(5)-122 - Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-08-19 – Papur 64 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 65 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.

 

 

11.

Papurau i’w nodi

11.1

Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Trefgarne, Cadeirydd y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth yn ymwneud â WS-30C (5) 81 - Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 66 – Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Trefgarne, Cadeirydd y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne.

 

11.2

Gohebiaeth yn ymwneud â pNeg(5)08 – Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 67Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

CLA(5)-08-19 – Papur 68Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

11.3

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn ymwneud â SICM(5)18 - Rheoliadau Gwrteithiau a Deunydd Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 69 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog.

 

12.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

13.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Masnach

CLA(5)-08-19 – Papur 71 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-08-19 – Papur 72 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-08-19 – Paper 73 – Adroddiad Drafft

 

 

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i ystyried a chytuno ar y newidiadau terfynol y tu allan i'r Pwyllgor, er mwyn medru gosod yr adroddiad erbyn 11 Mawrth.

 

14.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-08-19 – Papur 76 - Diweddariad

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.