Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1  Cafodd y Pwyllgor ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

Dirprwyodd Angela Burns AC ar ran Suzy Davies AC.

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-29-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)271 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018

Cofnodion:

2.1.1 Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

2.2

SL(5)272 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) 2018

Cofnodion:

2.2.1 Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

2.3

SL(5)273 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant Rhyngwladol) (Cymru) 2018

Cofnodion:

2.3.1 Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

2.4

SL(5)274 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Net Cymru) (Cymru) 2018

Cofnodion:

2.4.1 Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)270 - Rheoliadau Cyfrifyddu Carbon (Cymru) 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-29-18 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-29-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd

3.2

SL(5)275 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-29-18 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-29-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd

4.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

4.1

WS-30C(5)9 - Rheoliadau Clefydau Egsotig (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 8 – Datganiad

CLA(5)-29-18 – Papur 9 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

5.

Adroddiad Gorchymyn Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'r Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-29-18 – Papur 10 - Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-29-18 – Papur 11 – Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a'r datganiad ysgrifenedig.

6.

SL(5)226 - Rheoliadau'r Ddeddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 12 – Adroddiad a osodwyd gerbron y Cynulliad 26 Medi 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 13 – Rheoliadau a osodwyd gerbron y Cynulliad 26 Mehefin 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol Diwygiedig 13 Tachwedd 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 15 – Datganiad 13 Tachwedd 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y memorandwm esboniadol diwygiedig a'r datganiad ar 13 Tachwedd 2018.

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Llythyr at y Cadeirydd: Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Mewnanadlu Nicotin (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-29-18 - Papur 16 - Llythyr at y Cadeirydd: Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Mewnanadlu Nicotin (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

7.2

Llythyr gan y Prif Weinidog: ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

CLA(5)-29-18 -Papur 17Llythyr gan y Prif Weinidog mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

8.1 Derbyniwyd y cynnig.

9.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-29-18 – Papur 18 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd y byddai fersiwn ddiwygiedig yn  cael ei drafod yn y cyfarfod ar 26 Tachwedd.

10.

Confensiwn Sewel: Cylch gorchwyl

CLA(5)-28-19 – Papur 19 - Cylch gorchwyl

 

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad posibl i Gonfensiwn Sewel a chytunodd i drafod fersiwn ddiwygiedig o'r cylch gorchwyl mewn cyfarfod yn y dyfodol.

11.

Busnes y dyfodol

CLA(5)-29-18 – Papur 20 – Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Busnes

 

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â'r Bil Deddfwriaeth (Cymru) a chytunodd i ymateb i'r Pwyllgor Busnes.