Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Zoom

Amseriad disgwyliedig: 324(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf rhithwir, gyda’r Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(15 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.31

 

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Frechiadau COVID-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.57

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Y Genhadaeth o ran Cadernid ac Ailadeiladu Economaidd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.36

 

(30 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Rhaglen Ddatblygu Gwledig ddomestig yn y dyfodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.24

 

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Effaith Drawsnewidiol Diwygio Cyllid Myfyrwyr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.47

 

(30 munud)

7.

Datganiad gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Yr Economi Sylfaenol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.20

 

(15 munud)

8.

Rheoliadau Lefelau Staff Nyrsio (Estyn Sefyllfaoedd) (Cymru) 2021

NDM7594 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Lefelau Staff Nyrsio (Estyn Sefyllfaoedd) (Cymru) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2021. 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.54

NDM7594 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Lefelau Staff Nyrsio (Estyn Sefyllfaoedd) (Cymru) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2021. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(15 munud)

9.

Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Diwygio) a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad) (Cymru) 2021

NDM7593 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Trefniadau Partneriaeth (Diwygio) a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad) (Cymru) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2021.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.58

NDM7593 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Trefniadau Partneriaeth (Diwygio) a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad) (Cymru) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(15 munud)

10.

Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

NDM7592 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2021.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.02

NDM7592 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5 munud)

11.

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

NDM7591 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol: 

a) Adrannau 2 - 8;

b) Adran 1;

c) Adrannau 10 -18;

d) Adran 9;

e) Adrannau 20 - 25;

f) Adran 19;

g) Adrannau 27 - 30;

h) Atodlen 1;

i) Adrannau 31 - 36;

j) Adran 26;

k) Adrannau 38 - 48;

l) Adran 37;

m) Adrannau 50 - 55;

n) Adran 49;

o) Adrannau 56 - 57;

p) Adrannau 59 - 61;

q) Adran 58;

r) Adrannau 62 - 71;

s) Atodlen 2;

t) Adrannau 72 - 83;

u) Teitl hir.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.05

NDM7591 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol: 

a) Adrannau 2 - 8;

b) Adran 1;

c) Adrannau 10 -18;

d) Adran 9;

e) Adrannau 20 - 25;

f) Adran 19;

g) Adrannau 27 - 30;

h) Atodlen 1;

i) Adrannau 31 - 36;

j) Adran 26;

k) Adrannau 38 - 48;

l) Adran 37;

m) Adrannau 50 - 55;

n) Adran 49;

o) Adrannau 56 - 57;

p) Adrannau 59 - 61;

q) Adran 58;

r) Adrannau 62 - 71;

s) Atodlen 2;

t) Adrannau 72 - 83;

u) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(1 funud)

12.

Dynodi cydsyniad Ei Mawrhydi i'r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.05

 

(15 munud)

13.

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

NDM7600 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). fel y'i diwygiad ar ôl Cyfnod 3

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.06

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7600 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). fel y'i diwygwyd yng Nghyfnod 3

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

17

53

Derbyniwyd y cynnig.

 

14.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 18.16 cafodd y trafodion eu hatal dros dro i ganiatáu egwyl technegol cyn y Cyfnod Pleidleisio.

Dechreuodd yr eitem am 18.19.

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: