Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 241(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 a 3-10. Ni ofynnwyd cwestiwn 2. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 1.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(0 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbeniiwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad am - Canu yn y Rhondda - dathlu llwyddiant YGG Llwyncelyn sydd ar hysbyseb Nadolig M&S.

Gwnaeth Vaughan Gethin ddatganiad am - Coffau a'r Llynges Fasnachol.

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad am - 200 mlynedd ers genedigaeth John Humphreys (a elwir yn bensaer Duw am y capeli a ddyluniodd gan gynnwys Tabernacl Treforys).

 

(5 munud)

5.

Cynnig i Benodi Comisiynydd Safonau Dros Dro

NDM7192 Jayne Bryant (Newport West)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi bod swydd Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn wag.

 

2. Yn penodi Douglas Bain CBE TD fel Comisiynydd dros dro, yn unol ag Adran 4(1) o Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009, ar y telerau a ganlyn:

 

a) bydd y penodiad yn dod i rym ar unwaith;

 

b) bydd y penodiad yn dod i ben ar unwaith pan roddir hysbysiad i'r Comisiynydd dros dro gan Glerc y Cynulliad;

 

c) bydd taliad y Comisiynydd dros dro yn gyfradd ddyddiol o £392 (neu pro-rata am ran o ddiwrnod) ar gyfer gweithgareddau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â rôl a chyfrifoldebau'r swydd ynghyd â threuliau rhesymol;

 

d) bydd pob swm y cyfeirir ato ym mharagraff 2(c) i'w dalu i'r Comisiynydd dros dro gan Gomisiwn y Cynulliad.

Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7192 Jayne Bryant (Newport West)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod swydd Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn wag.

2. Yn penodi Douglas Bain CBE TD fel Comisiynydd dros dro, yn unol ag Adran 4(1) o Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009, ar y telerau a ganlyn:

a) bydd y penodiad yn dod i rym ar unwaith;

b) bydd y penodiad yn dod i ben ar unwaith pan roddir hysbysiad i'r Comisiynydd dros dro gan Glerc y Cynulliad;

c) bydd taliad y Comisiynydd dros dro yn gyfradd ddyddiol o £392 (neu pro-rata am ran o ddiwrnod) ar gyfer gweithgareddau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â rôl a chyfrifoldebau'r swydd ynghyd â threuliau rhesymol;

d) bydd pob swm y cyfeirir ato ym mharagraff 2(c) i'w dalu i'r Comisiynydd dros dro gan Gomisiwn y Cynulliad.

Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

2

42

Derbyniwyd y Cynnig.

 

(5 munud)

6.

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog - Cynigion i gyflwyno Rheol Sefydlog 18A newydd ar gyfer goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

NDM7184 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Cynigion i gyflwyno Rheol Sefydlog 18A newydd ar gyfer goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Tachwedd 2019.

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i gyflwyno Rheol Sefydlog 18A newydd, fel y nodir yn Atodiad B i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

NDM7184 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Cynigion i gyflwyno Rheol Sefydlog 18A newydd ar gyfer goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Tachwedd 2019.

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i gyflwyno Rheol Sefydlog 18A newydd, fel y nodir yn Atodiad B i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

 Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5 munud)

7.

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog - Rheol Sefydlog 12.63 – Cwestiynau Llafar y Cynulliad

NDM7185 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 12.63 – Cwestiynau Llafar y Cynulliad’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Tachwedd 2019.

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i adolygu Rheol Sefydlog 12.63, fel y nodir yn Atodiad B i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

NDM7185 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 12.63 – Cwestiynau Llafar y Cynulliad’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Tachwedd 2019.

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i adolygu Rheol Sefydlog 12.63, fel y nodir yn Atodiad B i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5 munud)

8.

Cynnig i newid cylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

NDM7186 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3, yn cytuno i newid cylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, fel bod ei gylch gwaith fel a ganlyn:

a) archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion gwariant, gweinyddu a pholisi sy'n cwmpasu (ond heb fod yn gyfyngedig i): lywodraeth leol; tai, adfywio cymunedol, cydlyniant a diogelwch; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol;

b) arfer y swyddogaethau nad ydynt yn rhai cyllidebol a nodir yn Rheol Sefydlog 18A.2 mewn perthynas ag atebolrwydd a llywodraethu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

NDM7186 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3, yn cytuno i newid cylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, fel bod ei gylch gwaith fel a ganlyn:

a) archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion gwariant, gweinyddu a pholisi sy'n cwmpasu (ond heb fod yn gyfyngedig i): lywodraeth leol; tai, adfywio cymunedol, cydlyniant a diogelwch; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol;

b) arfer y swyddogaethau nad ydynt yn rhai cyllidebol a nodir yn Rheol Sefydlog 18A.2 mewn perthynas ag atebolrwydd a llywodraethu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5 munud)

9.

Cynnig i newid cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid

NDM7187 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3, yn cytuno i newid cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid, fel bod ei gylch gwaith fel a ganlyn:

a) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 18A.2 (iv) a (v), 19 ac 20 o Gynulliad Cenedlaethol Cymru;

b) o dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir gerbron y Cynulliad mewn perthynas â'r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru, gan gynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru;

c) o dan Reolau Sefydlog 18.10 a 18.11, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

d) o dan Reol Sefydlog 18A.2 (iv) a (v), i arfer swyddogaethau cyllidebol mewn perthynas ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;

e) bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau ariannol i Gymru fel rhan o'i gyfrifoldebau, a'r cynnydd a wnaed wrth wneud hynny;

f) gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynir i'r Cynulliad.

Deddf Archwilio (Cymru) 2013

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

NDM7187 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3, yn cytuno i newid cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid, fel bod ei gylch gwaith fel a ganlyn:

a) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 18A.2 (iv) a (v), 19 ac 20 o Gynulliad Cenedlaethol Cymru;

b) o dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir gerbron y Cynulliad mewn perthynas â'r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru, gan gynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru;

c) o dan Reolau Sefydlog 18.10 a 18.11, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

d) o dan Reol Sefydlog 18A.2 (iv) a (v), i arfer swyddogaethau cyllidebol mewn perthynas ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;

e) bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau ariannol i Gymru fel rhan o'i gyfrifoldebau, a'r cynnydd a wnaed wrth wneud hynny;

f) gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynir i'r Cynulliad.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(30 munud)

10.

Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21

NDM7182 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.16:

Yn cytuno ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21, fel y pennir yn Nhabl 1 o “Cyllideb Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2020-21”, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 6 Tachwedd 2019 a’i bod yn cael ei hymgorffori yn y Cynnig Cyllidebol Blynyddol o dan Reol Sefydlog 20.26(ii).

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

NDM7182 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.16:

Yn cytuno ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21, fel y pennir yn Nhabl 1 o “Cyllideb Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2020-21”, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 6 Tachwedd 2019 a’i bod yn cael ei hymgorffori yn y Cynnig Cyllidebol Blynyddol o dan Reol Sefydlog 20.26(ii).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

11.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

12.

Dadl Fer

NDM7183 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol: Troi canolbarth Cymru yn fferm wynt fwya'r byd.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

NDM7183 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol: Troi canolbarth Cymru yn fferm wynt fwya'r byd.

Am 15.55, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud.

 

 

(180 munud)

13.

Dadl Cyfnod 3 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 6 Tachwedd 2019.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru a dynodi ei Aelodau

162, 127, 2, 128, 44, 147, 148, 149A, 149B, 149C, 149D, 149, 45, 150, 46, 151, 47, 152, 153A, 153B, 153C, 153, 48, 154A, 154B, 154C, 154, 49, 50, 51, 52, 155, 156, 53, 54, 81A, 81B, 81, 16, 129, 69A, 20, 55, 157, 56, 158, 57, 159, 21, 130, 22, 23, 131, 24, 26, 132, 59, 60, 58, 73A, 27, 133, 28, 134, 29, 135, 30, 136, 32, 137, 33, 138, 34, 139, 35, 140, 36, 141, 37, 142, 38, 143, 39, 144, 41, 145, 42, 146, 164A, 164B, 64, 161 

2. Estyn yr hawl i bersonau 16 a 17 oed bleidleisio, a threfniadau cofrestru etholiadol cysylltiedig

102, 3, 4, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 86, 120, 121, 122, 123, 124, 43, 125, 126, 101, 100

3. Adolygu gweithrediad y Ddeddf

160, 6, 40, 164, 165, 163

4. Estyn yr hawl i wladolion tramor bleidleisio, a threfniadau cofrestru etholiadol cysylltiedig

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 61, 62, 63, 1

5. Gweinyddu etholiadau

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 87, 82, 97, 83, 84

6. Anghymhwyso

88, 25, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 73, 31, 74, 75, 76, 93, 94, 65

7. Darpariaethau amrywiol a chyffredinol, gan gynnwys dod i rym

77, 95, 78, 79, 96, 80, 85

Dogfennau Ategol
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi'u didoli
Grwpio Gwelliannau
Llythyr gan y Llywydd Ynghylch y Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Cofnodion:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 162:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

39

55

Gwrthodwyd gwelliant 162.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

18

55

Derbyniwyd gwelliant 127.

Gan fod gwelliant 127 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 2.

Derbyniwyd gwelliant 128, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 147.

Derbyniwyd gwelliant 148, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

44

55

Gwrthodwyd Gwelliant 149A

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 149B, 149C a 149D

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliannau 149B, 149C a 149D

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

21

54

Derbyniwyd gwelliant 149.

Ni chynigiwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 150:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

1

13

55

Derbyniwyd gwelliant 150.

Ni chynigiwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 151:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 151.

Ni chynigiwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 152:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 152.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 153A, 153B a 153C

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliannau 153A, 153B a 153C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 153:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

13

55

Derbyniwyd gwelliant 153.

Gan fod gwelliant 153 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 48.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 154A, 154B a 154C

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliannau 154A, 154B a 154C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 154:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 154.

Gan fod gwelliant 154 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 49, 50 a 51.

Ni chynigiwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 155:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 155.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 156:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 156.

Gan fod gwelliant 156 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 53 a 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliant 81A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliant 81B.

Derbyniwyd gwelliant 81, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 102.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

36

55

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Ni chynigiwyd gwelliant 4.

Tynnwyd gwelliant 160 yn ôl.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Ni chynigiwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 103.

Ni chynigiwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

44

55

Gwrthodwyd gwelliant 104.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

44

55

Gwrthodwyd gwelliant 105.

Ni chynigiwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 106:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 106.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 107:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 108:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 109.

Ni chynigiwyd gwelliant 9.

Ni chynigiwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 110:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 110.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 112:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 112.

Ni chynigiwyd gwelliant 11.

Ni chynigiwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 113:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 113.

Ni chynigiwyd gwelliant 13.

Ni chynigiwyd gwelliant 14.

Ni chynigiwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 114:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 114.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 117.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 118.

Ni chynigiwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 119.

Derbyniwyd gwelliant 86, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

44

55

Gwrthodwyd gwelliant 120.

Ni chynigiwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 121.

Ni chynigiwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

8

2

55

Derbyniwyd gwelliant 129.

Am 18.05, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 18.15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

16

55

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

16

55

Derbyniwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 68.

Ni chynigiwyd gwelliant 69A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

11

55

Derbyniwyd gwelliant 72.

Ni chynigiwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

0

11

55

Derbyniwyd gwelliant 87.

Ni chynigiwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 157:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 157.

Ni chynigiwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 158:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 158.

Derbyniwyd gwelliant 82, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 159:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

13

55

Derbyniwyd gwelliant 159.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 97.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 83.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 84.

Ni chynigiwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 130.

Gan fod gwelliant 130 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 22.

Derbyniwyd gwelliant 88, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd gwelliant 131.

Gan fod gwelliant 131 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Derbyniwyd gwelliant 89, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

12

54

Derbyniwyd gwelliant 90.

Ni chynigiwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 132.

Derbyniwyd gwelliant 91, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 92, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 98, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliannau 59, 60, a 58.

Ni chynigiwyd gwelliant 61.

Ni chynigiwyd gwelliant 62.

Ni chynigiwyd gwelliant 63.

Derbyniwyd gwelliant 99, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 73A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

4

54

Derbyniwyd gwelliant 73.

Ni chynigiwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

12

54

Derbyniwyd gwelliant 133.

Ni chynigiwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 134:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 134.

Ni chynigiwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 135.

Ni chynigiwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

13

53

Derbyniwyd gwelliant 136.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Ni chynigiwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 137.

Ni chynigiwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 138:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 138.

Ni chynigiwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 139:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 139.

Ni chynigiwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 140:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 140.

Ni chynigiwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 141:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

13

53

Derbyniwyd gwelliant 141.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 142:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 142.

Ni chynigiwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 143:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 143.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 144:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd gwelliant 144.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

4

52

Derbyniwyd gwelliant 74.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

4

53

Derbyniwyd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

4

54

Derbyniwyd gwelliant 76.

Ni chynigiwyd gwelliant 40.

Ni chynigiwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 145:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 145.

Ni chynigiwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 146:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 146.

Derbyniwyd gwelliant 94, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 164A.

Ni chynigiwyd gwelliant 164B.

Derbyniwyd gwelliant 164, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

46

54

Gwrthodwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

46

54

Gwrthodwyd gwelliant 124.

Derbyniwyd gwelliant 77, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 95, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 125 a 126.

Derbyniwyd gwelliant 78, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 165:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

4

53

Derbyniwyd gwelliant 165.

Derbyniwyd gwelliant 79, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 96, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 80, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 64, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 161:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

43

53

Gwrthodwyd gwelliant 161.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

45

53

Gwrthodwyd gwelliant 101.

Ni chynigiwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

4

53

Derbyniwyd gwelliant 65.

Derbyniwyd gwelliant 85, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 163, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 102 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 100.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.