Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Buckle 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Sandy Mewies. Roedd Gwyn Price yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(09:30-09:35)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2a

Cyflog Uwch-reolwyr: Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

2b

Cyflog Uwch-reolwyr: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (21 Chwefror 2014)

Dogfennau ategol:

2c

Cyflog Uwch-reolwyr: Llythyr gan David Sissling (26 Chwefror 2014)

Dogfennau ategol:

2d

Gofal heb ei drefnu: Llythyr gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (12 Chwefror 2014)

Dogfennau ategol:

2e

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Llythyr gan yr Athro Jean White (19 Chwefror 2014)

Dogfennau ategol:

(09:35-09:50)

3.

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG: Trafod yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

PAC(4)-07-14 (papur 1)

PAC(4)-07-14 (papur 2)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Weithredu’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG a'i nodi.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor y dylai'r Cadeirydd ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am eglurhad ar nifer o faterion.

 

3.3 Nododd y Pwyllgor fod Swyddfa Archwilio Cymru wedi cynnig paratoi memorandwm ar y cynnydd a wnaed o ran lleihau'r diffyg ariannol ar gyfer hawliadau ac ar lansiad y fframwaith diwygiedig yn yr hydref. Wedyn, bydd yn ystyried cynnal diweddariad i'r ymchwiliad ai peidio.

 

 

(09:50-10:10)

4.

Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Trafod yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

PAC(4)-07-14 (papur 3)

PAC(4)-07-14 (papur 4)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Drefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a'i nodi.

 

4.2 Roedd y Pwyllgor yn cytuno bod angen mwy o eglurhad ynghylch rhai o ymatebion y Llywodraeth a chytunodd i'w codi gyda'r Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant.

 

4.3 Gofynnodd y Pwyllgor am bapur briffio ar drefniadau llywodraethu o fewn GIG Cymru a hefyd ar wasanaethau iechyd arbenigol. Cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru i'w darparu.

 

 

(10:10-11:30)

5.

Cyflog Uwch-reolwyr: Sesiwn dystiolaeth 4

PAC(4)-05-14 (papur 5)

 

Briffio ymchwil

 

Robert Oxley - Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd, Cynghrair y Trethdalwyr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Robert Oxley o Gynghrair y Trethdalwyr ar Gyflog Uwch-Reolwyr.

 

5.2 Cytunodd Robert Oxley i ddarparu copi o adroddiad y Sefydliad Astudiaethau Cyllid ar y premiymau o ran cyflog yn y sector cyhoeddus a hefyd yr erthygl o'r Local Government Chronicle y cyfeiriodd ati.

 

5.3 Yn dilyn y sesiwn, gofynnodd y Pwyllgor iddo am gyfeiriad at y sail ar gyfer ei honiadau ynghylch cyfran y bobl sy'n ennill rhwng £100,000 a £150,000 a mwy na £150,000 yng Nghymru.

 

(11:30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 7, 8 & 9

 

Cofnodion:

6.1 Cytunwyd ar y cynnig.

 

(11:30-11:45)

7.

Cyflog Uwch-reolwyr: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a nodi y byddai'n dychwelyd at y mater ar 3 Ebrill.

 

7.2 Gofynnodd y Pwyllgor i'r Clercod gysylltu â Grŵp Hay i gael manylion ynghylch pryd cafodd tâl is ei awgrymu ar gyfer uwch swydd ac unrhyw enghreifftiau o arfer da o ran cyflog sy'n gysylltiedig â pherfformiad.

 

(11:45-12:15)

8.

Trafod rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

Cofnodion:

8.1 Cafwyd cyflwyniad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar y gwaith presennol a'r gwaith i ddod yn rhaglen Swyddfa Archwilio Cymru.

 

8.2 Trafododd y Pwyllgor y rhaglen awgrymedig a gwneud nifer o awgrymiadau a fydd wedi'u cynnwys yn y papur terfynol.

 

(12:15-13:00)

9.

Gofal heb ei drefnu: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(4)-07-14 (papur 6)

Cofnodion:

9.1 Oherwydd cyfyngiadau amser, trafododd yr Aelodau ran o'r adroddiad drafft; bydd yn dychwelyd at yr eitem hon mewn cyfarfod yn y dyfodol.