Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:00-09:45)

1.

Papur briffio ffeithiol gan Lywodraeth Cymru ar Dreth Tirlenwi

Georgina Haarhoff, Pennaeth Polisi Trethi a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully, Rheolwr Prosiect Treth Gwarediadau Tirlenwi, Llywodraeth Cymru

Bethan Davies, Swyddog Prosiect Treth Gwarediadau Tirlenwi, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2        Cafodd y Pwyllgor bapur briffio ffeithiol gan Lywodraeth Cymru ar Dreth Tirlenwi.

 

1.3        Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ychwanegol ganlynol:

·         rhestr o wastraff cymwys;

·         rhestr o safleoedd tirlenwi awdurdodau lleol; a

·         rhestr o’r 191 o gyrff Amgylcheddol a chyrff Dosbarthu Amgylcheddol sydd wedi’u cofrestru yng Nghymru.

 

(09:45-10:00)

2.

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Ystyriaeth gychwynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), a chytunodd i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r cyfarfod ar gyfer gofyn rhagor o gwestiynau iddo.

 

(10:00)

3.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(10:00-11:00)

5.

Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Gareth Thomas, Cynghorydd Polisi, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Clare Smith, Arweinydd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru).

 

5.2     Cytunodd y Gweinidog i ddarparu i’r Pwyllgor:

·         unrhyw amcangyfrifon o gostau a geir yn yr achosion a gyflwynwyd iddo gan y chwe awdurdod lleol ar gyfer uno gwirfoddol;

·         eglurhad ynghylch a oes gan Lywodraeth Cymru y pŵer i uno cronfeydd pensiwn, a gwybodaeth ynghylch a oes rheolau penodol o ran cronfeydd pensiwn llywodraeth leol; ac

·         adroddiad y Comisiwn Staff blaenorol (a gyhoeddwyd ym mis Medi 1996 o bosibl) mewn perthynas ag uno blaenorol.

 

(11:00-12:00)

6.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 12

Nick Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Katrin Shaw - Rheolwr a Chynghorydd Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

(12:00-12:30)

8.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Y Prif Faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Ystyriodd y Pwyllgor y prif faterion yn ei ymchwiliad i Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

(12:00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

 

Cofnodion:

7.1     Derbyniwyd y cynnig.

(10:00-10:05)

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cafodd y papurau eu nodi.