Y Pwyllgor Cyllid

 

Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Mawrth 2015

 

………………………………….

 

Finance Committee

 

Consideration of Powers: Public Services Ombudsman for Wales

 

Consultation Responses

March 2015


 

*Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

Doc Ref

Sefydliad

Organisation

PSOW 01

 

Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol (ISCAS)

Independent Sector Complaints Adjudication Service

PSOW 01a

Dogfen ffeithiau Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru ar gyfer 2013-2014

Welsh Independent Healthcare Association Credentials 2013-2014

PSOW 01b

Pwyntiau gweithredu Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol o 4 Chwefror 2015

Independent Sector Complaints Adjudication Service Action Points from 4 February 2015

PSOW 01c

Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol, Pwynt Gweithredu

Independent Sector Complaints Adjudication Service Action Point

PSOW 01a

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional Information

PSOW 02

Cyngor Tref Cei Connah

Connah’s Quay Town Council

PSOW 03

Cyngor Cymuned Mochdre gyda Phenstrywaid

Mochdre with Penstrowed Community Council

PSOW 04

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Older People’s Commissioner for Wales

PSOW 05

Cyngor Tref Abergele

Abergele Town Council

PSOW 06

Un Llais Cymru

One Voice Wales

PSOW 07*

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Auditor General for Wales

PSOW 08

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

PSOW 08a

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Gwybodaeth Ychwanegol

Welsh Local Government Association Additional Information

PSOW 09

Dr Nick O’Brien

Dr Nick O’Brien

PSOW 10

Comisiynydd Plant Cymru

Children’s Commissioner for Wales

PSOW 11*

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner *Only available in English*

PSOW 12

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Wales Council for Voluntary Action

PSOW 13

Comisiwn y Gyfraith

Law Commission

PSOW 14

Cyngor ar Bopeth Cymru

Citizens Advice Cymru

PSOW 15

Cyngor Gofal Cymru

Care Council for Wales

PSOW 16

Nodyn Briffio Ombwdsmon Gogledd Iwerddon

Northern Ireland Ombudsman Briefing Note

PSOW 16b

Ombwdsmon Gogledd Iwerddon

Northern Ireland Ombudsman

PSOW 17

Cyngor Tref Penarth

Penarth Town Council

PSOW 18

Cyngor Tref Pontardawe

Pontaradawe Town Council

PSOW 19*

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Healthcare Inspectorate Wales

PSOW 20

Cyngor Cymuned Marshfield

Marshfield Community Council

PSOW 21

Prifysgol Lerpwl

University of Liverpool

PSOW 22

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

PSOW 23

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Wrexham County Borough Council

PSOW 24

Conffederasiwn GIG Cymru

The Welsh NHS Confederation

PSOW 25

Fforwm Gofal Cymru

Care Forum Wales

PSOW 26

Cyngor Dinas Caerdydd

City of Cardiff Council

PSOW 27

Jennifer Brown

Jennifer Brown

PSOW 28

Cyngor Tref Yr Wyddgrug

Mold Town Council

PSOW 29

Cyngor Tref Treffynnon

Holywell Town Council

PSOW 30

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Conwy County Borough Council

PSOW 31

Ymateb ar y cyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Joint response of the Brecon Beacons and Pembrokeshire Coast National Park Authorities

PSOW 32

Pwyllgor Safonau a Moesau – Cyngor Dinas Caerdydd

Standards and Ethics Committee – City of Cardiff Council

PSOW 33

Prifysgol Sheffield

University of Sheffield

PSOW 34

Cyngor Sir Caerfyrddin

Carmarthenshire County Council

PSOW 35

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cardiff and Vale University Health Board

PSOW 36

Pwyllgor Safonau Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council's Standards Committee

PSOW 37

Cyngor Sir Ynys Môn

Isle of Anglesey County Council

PSOW 38

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru

Community Housing Cymru Group

PSOW 39*

Anne Carys Jones

Anne Carys Jones