Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod. (PDF 2MB) Gweld fel HTML (428 KB)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies AC, Dafydd Elis-Thomas AC a Gwenda Thomas AC. Dirprwyodd David Rees AC ar ran Keith Davies AC.

1.2 Datganodd Joyce Watson AC, Jeff Cuthbert ac David Rees AC eu bod yn aelodau o Uno'r Undeb.

1.3 Datganodd Mick Antoniw AC ei fod yn aelod o GMB.

1.4 Datganodd Eluned Parrott AC fod ei gŵr yn gweithio i sefydliad addysg uwch.

(09.30-10.30)

2.

Cynrychiolwyr diwydiant - Pwysau sy'n wynebu'r diwydiant dur yng Nghymru

Tim Morris, Pennaeth Materion Allanol, Tata Steel Europe

Chris Hagg, Pennaeth Materion Allanol, Celsa Steel

Dominic King, Pennaeth Polisi a Chynrychiolaeth, UK Steel

Sanjay Tohani, Cyfarwyddwr, Liberty Steel Newport Ltd, Liberty House UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd Tim Morris i ddarparu:

·         ffigurau ar faint o allforion dur y DU sy'n mynd i'r Undeb Ewropeaidd yn hytrach na marchnad y byd.

·         gwybodaeth am dynnu offer a pheiriannau o ardrethi busnes a pha mor gyflym y gellir gweithredu hyn unwaith y gwneir penderfyniad.

(10.45-11.45)

3.

Cynrychiolwyr undebau - Pwysau sy'n wynebu'r diwydiant dur yng Nghymru

Jeff Beck, Trefnydd, GMB

Steve McCool, Swyddog Cenedlaethol ar gyfer Steel, Cymuned

Tony Brady, Swyddog Cydlynu Rhanbarthol, Unite

Carl Lucas, Swyddog Rhanbarthol, Unite

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

4.

Papur i’w nodi

4.1

Tystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Pwysau sy'n wynebu'r diwydiant dur yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau agenda 6, 7 ac 8

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau agenda 6, 7 ac 8.

(11.45-11.55)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Menter: Cod Rheoleiddwyr ac Awdurdod Sylfaenol

Cofnodion:

6.1 Nododd a chytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Menter: Cod Rheoleiddwyr ac Awdurdod Sylfaenol.

(11.55-12.05)

7.

Trafod yr Adroddiad Drafft ar Etifeddiaeth y Pwyllgor

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad Drafft ar Etifeddiaeth y Pwyllgor.

(12.05-12:30)

8.

Trafod yr adroddiad drafft ar Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru.

(13.15-14.00)

9.

Cyllido Addysg Uwch

David Blaney, Prif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

(14.00-15.00)

10.

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth - Pwysau sy'n wynebu'r diwydiant dur yng Nghymru

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Yr Athro Ron Loveland, Ymgynghorydd Ynni i Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Atebodd y Gweinidog a’i swyddog gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.