Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

2.1

CLA101 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 22 Chwefror 2012. Fe’u gosodwyd ar 27 Chwefror 2012. Yn dod i rym ar 28 Chwefor 2012

2.2

CLA102 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 23 Chwefror 2012. Fe’u gosodwyd ar 28 Chwefror 2012. Yn dod i rym ar 21 Mawrth 2012

2.3

CLA104 - Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Menai (Diddymu) 2012 (Saesneg yn Unig)

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 29 Chwefror 2012. Fe’i gosodwyd ar 2 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

2.4

CLA107 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol)(Diwygio)(Cymru) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 4 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 6 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

2.5

CLA103 - Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Awdurdodaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl) (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y'i gosodwyd. Yn dod i rym ar 21 Mawrth 2012

2.6

CLA108 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Trosglwyddo Swyddogaethau, Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2012

Y Weithdrefn Gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’i gosodwyd. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

3.1

CLA105 - Gorchymyn Deddf Gwella'r Fenni 1854 (Diddymu) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 28 Chwefror 2012. Fe’i gosodwyd ar 2 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 26 Mawrth 2012

Dogfennau ategol:

3.2

CLA106 - Rheoliadau Caniatau Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 28 Chwefror 2012. Fe’u gosodwyd gerbron y Senedd ar 5 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 6 Ebrill 2012

Dogfennau ategol:

3.3

CLA109 - Rheoliadau Arolygon Etholiadau Lleol (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 4 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 6 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 31 Mawrth 2012

Dogfennau ategol:

3.4

CLA110 - Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 6 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar  6 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 27 Mawrth 2012

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

4.1

Cymdeithas y Gyfraith

Papurau:

CLA WJ 21 – Ymateb gan Gymdeithas y Cyfreithwyr

 

Yn bresennol:

 

  • Kay Powell, Cyfreithiwr LLM a Chynghorydd Polisi, Cymdeithas y Cyfreithwyr
  • Michael Imperato, Cyfreithwyr NewLaw, Aelod o Bwyllgor Cymru
  • Richard Owen, Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid, Prifysgol Morgannwg, Aelod o Bwyllgor Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Gohebiaeth y Pwyllgor

5.1

Cynnig ar gyfer Cyfarwyddeb o Senedd Ewrop a'r Cyngor ar Gaffael Cyhoeddus

Papurau:

CLA(4)-06-12(p1) – Llythyr gan y Cadeirydd at Mr William Cash AS, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Ewropeaidd, dyddiedig 23 Chwefror 2012

CLA(4)-06-12(p2) – Ymateb gan Mr William Cash AS, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Ewropeaidd, dyddiedig 29 Chwefror 2012

Dogfennau ategol:

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

19 Mawrth 2012

 

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-05-12- Adroddiad y cyfarfod ar 5 Mawrth 2012

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi;

8.

Ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r Ymchwiliad hyd yn hyn