Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-26-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA452 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 29 Medi 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2014

 

2.3

CLA454 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli etc.) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 7 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 31 Hydref 2014

 

 

2.4

CLA455 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 8 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 10 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 6 Tachwedd 2014

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol.

 

 

2.5

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.6

CLA453 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014

CLA453 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 29 Medi 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2014.

 

CLA(4)-26-14 – Papur 2.5a – Adroddiad

CLA(4)-26-14 – Papur 2.5b – Rheoliadau

CLA(4)-26-14 – Papur 2.5c – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

 

3.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-26-14 – Papur 2 – Llythyr gan Gomisiynydd yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

CLA(4)-26-14 – Papur 3 – Llythyr gan Gomisiynydd yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

 

 

CLA(4)-26-14 – Papur 4 – Llythyr gan Gaderiydd Pwyllgor Craffu yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

 

CLA (4)-26-14 - Papur 5 – Ymateb Llywodraeth Cymru i ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

4.1

Offerynnau Cyfansawdd yn Gymraeg

CLA(4)-26-14 – Papur 6 – Offerynnau Cyfansawdd yn Gymraeg

 

4.2

Adolygu rôl Comisiynydd Plant Cymru

CLA(4)-26-14 – Papur 7 – Papur cefndirol

 

4.3

Adolygiad canol tymor

CLA(4)-26-14 - Papur 8  – Adolygiad Canol Tymor

 

4.4

Adroddiad Drafft y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

CLA(4)-26-14 – Papur 9 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-26-14 – Papur 10 - Strwythur

CLA(4)-24-14 Papur 11 -  Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(4)-24-14 – Papur 12 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol -Lles

 

 

 

4.5

Adroddiad Drafft ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

CLA(4)-26-14 – Papur 13 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-26-14 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog

 

4.6

Adroddiad Drafft ar y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

CLA(4)-26-14 – Papur 15 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-26-14 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog, 16 Medi

CLA(4)-26-14 – Papur 17 – Llythyr gan Bethan Jenkins AC

CLA(4)-26-14 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog, 18 Hydref