Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.   Cafodd Eluned Parrott ei hethol yn Gadeirydd dros dro.

Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Suzy Davies AC a Simon Thomas AC.   Dirprwyodd Paul Davies AC a Jocelyn Davies AC ar eu rhan.

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 1.30pm)

 

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

 

CLA(4)-23-14 –Papur 1 – Datganaid o Fwriad Polisi

CLA(4)-23-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-23-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-23-14 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

3.1

CLA446 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2014

Y weithdrefn negyddol;  Gwnaed ar: 5 Medi 2014; Gosodwyd ar: 5 Medi 2014; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2014.

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Datganiad Ysgrifenedig: Cŵn

CLA(4)-23-14 – Papur 3 – Datganiad Ysgrifenedig ar gyfer y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig.   Cafwyd datganiad o fuddiant gan Alun Davies AC.

4.2

Datganiad Ysgrifenedig: Canlyniad Refferendwm yr Alban a’r Goblygiadau i Gymru

CLA(4)-23-14 – Papur 4 – Datganiad ysgrifenedig gan Brif Weinidog Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a chytunodd i drafod y mater hwn ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(ix) any matter relating to the internal business of the Committee, or of the Assembly, is to be discussed.

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

5.1

Papur Barn: Y Goruchaf Lys

CLA(4)-23-14 – Papur 5

 

5.2

Adolygu rôl Comisiynydd Plant Cymru

CLA(4)-23-14 – Papur  6