Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Lesley Griffiths AC. Yn dilyn newid ym mhortffolios y Gweinidogion ym mis Medi 2014, fe wnaeth y Prif Weinidog awdurdodi Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, fel yr Aelod newydd a oedd yn gyfrifol am y Bil, o 12 Medi 2014. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Yn ystod trafodion Cyfnod 2 ar 22 Ionawr 2015, cytunodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i ddiwygio enw byr y Bil. Yr hen enw oedd Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) a’r enw newydd yw Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (gwelliant 82).

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Diben darpariaethau’r Bil oedd hoelio sylw’r sector cyhoeddus ar atal y problemau hyn, diogelu dioddefwyr a chefnogi’r rhai yr effeithiwyd arnynt.

 

Diben y Bil oedd rhoi dyletswyddau ar Weinidogion Cymru, Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol (“Awdurdodau Lleol”) a Byrddau Iechyd Lleol i greu a chyhoeddi strategaethau er mwyn dileu cam-drin domestig, trais ar sail rhywedd a thrais rhywiol. Hefyd, rhoes y Bil bŵer i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau i awdurdodau perthnasol ar y modd y dylent arfer eu swyddogaethau er mwyn cyfrannu at ddileu cam-drin domestig, trais ar sail rhywedd a thrais rhywiol. Roedd y Bil yn cynnwys darpariaeth i benodi Cynghorydd Gweinidogol.

 

Cyfnod presennol

 

Daeth Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2015 (gwefan allanol).

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

 

Dogfennau

 

 

Cyflwyno’r Bil -30 Mehefin 2014

 

 

Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 118KB )

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 411KB)

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 30 Mehefin 2014 (PDF 127KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil (PDF 64.2KB)

 

Geirfa’r Gyfraith (PDF 115KB)

 

 

 

 

Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus:

 

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol:

17 Gorffennaf 2014

17 Medi 2014

25 Medi 2014

1 Hydref 2014

23 Hydref 2014 (preifat)

5 Tachwedd 2014 (preifat)

 

Gohebiaeth gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth:

9 Gorffennaf 2014 (PDF 13.7KB)

31 Gorffennaf 2014(PDF 102KB)

29 Awst 2014 (PDF 967KB)

 

Adroddiad Cyfnod 1 Pwyllgor (PDF 669KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF 799KB)

 

 

 

 

Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 25 Tachwedd 2014.

 

 

 

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 25 Tachwedd 2014.

 

 

 

Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 22 Ionawr 2015.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 26 Tachwedd 2014 (PDF 156KB)

Llywodraeth Cymru - Tabl Diben ac Effaith: 26 Tachwedd 2014 (PDF 74.0KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 10 Rhagfyr 2014 (PDF 81.9KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 5 Ionawr 2015 (PDF 71.1KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 5 Ionawr 2015 (PDF 250KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 9 Ionawr 2015, f3 (PDF 69.0KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 13 Ionawr 2015 (PDF 68.2KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 14 Ionawr 2015 (PDF 78.7KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 15 Ionawr 2015 f2 (PDF 250KB)

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli, 22 Ionawr 2015, f5 (PDF 69.5KB)

 

Grwpio Gwelliannau, f2 (PDF 69.5KB)

 

Cofnod cryno: 22 Ionawr 2015

 

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), fel y'i ddiwigiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 127.5KB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiwyd (PDF 854.5KB)

 

Crynodeb 2 y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF 172.KB )

 

 

 

 

Cyfnod 3 – y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 23 Ionawr 2015. Cyhoeddir manylion y gwelliannau a gyflwynwyd i’w hystyried yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Mawrth 2015 yma.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 18 Chwefror 2015 (PDF 92.1KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 20 Chwefror 2015 f2 (PDF 72.5KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 20 Chwefror 2015 f2 (PDF 853KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 23 Chwefror 2015 (PDF 70.0KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 24 Chwefror 2015 (PDF 79.7KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 24 Chwefror 2015 (PDF 39.5KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 3 Mawrth 2015 (PDF 132KB )

 

Grwpio Gwelliannau (PDF 68.1KB)

 

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), fel y’i ddiwigiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 132KB )

 

 

 

Cyfnod 4 – Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 

 

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 10 Mawrth 2015 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF 131KB)

 

 

 

Ar ôl Cyfnod 4

 

 

Mae'r cyfnod o hysbysiad o bedair wythnos wedi dod i ben. Mae'r breinlythyrau ar gyfer y Bil wedi cael eu cyflwyno i Ei Mawrhydi y Frenhines ar gyfer Cydsyniad Brenhinol.

 

Ysgrifenodd y Twrnai Cyffredinol,(PDF 444KB ) y Cwnsler Cyffredinol (PDF 144KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF 15.8KB) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

 

 

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 29 Ebrill 2015.(PDF 52.5KB)

 

 


Gwybodaeth Cyswllt

Mae'r bil ei gyfeirio at Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Clerc: Sarah Beasley

Ffôn: 0300 200 6565

E-bôst: Cysylltu@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau