Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.   Roedd Joyce Watson AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-13-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA403 – Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n ymwneud ag Arolygu Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 8 Mai 2014; Fe'u gosodwyd ar:  12 Mai 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

2.2

CLA404 – Rheoliadau Addysg (Hysbysu am Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 8 Mai 2014; Fe'u gosodwyd ar:  15 Mai 2014; Yn dod i rym ar: 15 Gorffennaf 2014

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

 

3.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-15-14 - Papur 2 - Datganiad Ysgrifenedig 21 Mai 2014: Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd

 

CLA(4)-15-14 - Papur 3 - Llythyr oddi wrth Brif Weinidog Cymru mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-15-14 - Papur 4 - Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at y Prif Weinidog mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi)     lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.                        

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal yr eitem nesaf o fusnes yn breifat.

 

4.1

Adroddiad drafft ar SICM3 – Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu Bwyd o Brydain) 2014

CLA(4)-15-14 – Papur 5 – Adroddiad Drafft

 

5.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Peter Black AC (Amser dangosol 3 - 3.30pm)

CLA(4)-15-14 – Papur 6 – Tystiolaeth Ysgrifenedig, Peter Black AC;

 

CLA(4)-15-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

CLA (4)-15-14 - Briffio Ychwanegol

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Peter Black AC.

 

6.

Tystiolaeth ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Emyr Roberts, Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru (Amser Dangosol 3.40 - 4.10pm)

 

CLA (4)-15-15 - Papur 7  - Tystiolaeth ysgrifenedig, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

7.

Tystiolaeth ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Amser Dangosol 4.10-4.40pm)

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 

 

 

 

 

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) the committee is deliberating on the content, conclusions or recommendatiuons of a report it proposes to publish; or is preparing itself to take evidence from any person,

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.