Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.   Roedd Joyce Watson AC yn dirprwyo.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

CLA(4)-11-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

CLA393 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Cymru) a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 31 Mawrth 2014; Fe'i gosodwyd ar: 1 Ebrill 2014; Yn dod i rym ar: 1 Mai 2014.

 

2.2

CLA394 - Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 1 Ebrill 2014; Fe'u gosodwyd ar: 2 Ebrill 2014; Yn dod i rym ar: 22 Ebrill 2014

 

 

2.3

CLA395 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 8 Ebrill 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Ebrill 2014; Yn dod i rym ar: 20 Mai 2014.

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014

CLA(4)-12-14 – Papur 2 - Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

Nododd y Pwyllgor y Gorchymyn.

 

3.2

Gohebiaeth yn ymwneud â CLA362 – Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2013

CLA(4)-12-14 - Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

CLA(4)-12-14 - Papur 4 – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.3

Gohebiaeth yn ymwneud â Bil Drafft Cymru

CLA(4)-12-14 - Papur 5  - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

CLA(4)-12-14 - Papur 6  - Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

CLA(4)-12-14 - Papur 7  - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

 

CLA(4)-12-14 - Papur 7 Atodiad - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur a chytunwyd y dylai'r Clerc ysgrifennu at y deisebydd i ofyn am unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i ymchwiliad y Pwyllgor i Anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

3.5

CLA389 - Rheoliadau Addysg (benthyciadau myfyrwyr) (ad-dalu) (Diwygio) 2014

CLA(4)-12-14 – Papur 8 - Ymateb y Llywodraeth mewn perthynas â CLA389 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2014

 

CLA(4)-12-14 – Papur 9 - Adroddiad y Pwyllgor ar CLA389 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

3.6

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Dadreoleiddio : Gwelliannau ynghylch Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, Deddf Bridio Cŵn 1973 a Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999

CLA(4)-12-14 – Papur 10 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Y Bil Dadreoleiddio: Diwygiadau mewn perthynas â Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, Deddf Bridio Cŵn 1973 a Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y cynnig cydsyniad deddfwriaethol atodol a'r amserlen ar gyfer cyflwyno adroddiad. Cytunodd y Pwyllgor y gallai fod angen ymestyn y dyddiad cau i gyflwyno adroddiad oherwydd y ddau Wŷl Banc ym mis Mai.

 

3.7

Gohebiaeth gan Dŷ'r Arglwyddi, Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd

CLA(4)-12-14 – Papur 11 - Llythyr oddi wrth yr Arglwydd Boswell, Cadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd

 

CLA(4)-12-14 – Papur 12 - Adroddiad Tŷ’r Arglwyddi ar Rôl Seneddau Cenedlaethol yn yr Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ac adroddiad Tŷ'r Arglwyddi ar rôl Seneddau Cenedlaethol yn yr Undeb Ewropeaidd.

 

4.

Tystiolaeth yn ymwneud â'r Ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Comisiwn Etholiadol(3pm)

Kay Jenkins, Pennaeth Swyddfa'r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

CLA(4)-12-14 – Papur 13 – Tystiolaeth Ysgrifenedig y Comisiwn Etholiadol

 

 

Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol (3.45pm)

Stephen Brooks, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

 

CLA(4)-12-14 – Dogfen briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kay Jenkins, Pennaeth Swyddfa Cymru, y Comisiwn Etholiadol, a Stephen Brooks, Cyfarwyddwr, y Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

5.1

Adroddiad drafft ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Dadreoleiddio

CLA(4)-12-14 - Papur 14 – Adroddiad Drafft ar y Bil Dadreoleddio;

CLA(4)-12-14 - Papur 15 – Atodiad 1, Llythyr gan Cadeirydd, y Bil Dadreoleiddio Drafft;

CLA(4)-12-14 - Papur 16 – Atodiad 2, nodyn cyngor cyfreithiol;

CLA(4)-12-14 - Papur 17 – Memorandwm Cydsyniad deddfwriathol;