Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Francesca Rowley

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

2.1

CLA217 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 19 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar 21 Chwefor 2013. Yn dod i rym ar 16 Mawrth 2013

2.2

CLA218 - Rheoliadau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Cambria (Llywodraethu) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 20 Chwefror. Fe’u gosodwyd ar 22 Chwefror 2013. Yn dod i rym ar 26 Mawrth 2013

2.3

CLA219 - Gorchymyn Coleg Cambria (Corffori) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 20 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar 22 Chwefror 2013. Yn dod i rym ar 26 Mawrth 2013

2.4

CLA220 - Rheoliadau Cyrsiau Adsefydlu (Troseddau Yfed Perthnasol) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 19 Chwefror 2013. Fe’u gosodwyd ar 22 Chwefror. Yn dod i rym ar 15 Mawrth 2013

2.5

CLA221 – Rheoliadau Semen Buchol (Cymru) (Diwygio) 2013

 

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 21 Chwefror 2013. Fe’u gosodwyd ar 25 Chwefor 2013. Yn dod i rym ar 18 Mawrth 2013

2.6

CLA223 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 26 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar 26 Chwefror 2013. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2013

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

Dim

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

 

3.1

CLA222 - Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’i gosodwyd. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2013

 

CLA(4)-08-13(p1) - Adroddiad Cynghorwyr Cyfreithiol

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA(4)-05-13(p2) - CLA189 - Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2012 (Adroddiad Blaenorol)

Dogfennau ategol:

4.

Tystiolaeth ynghylch yr Ymchwiliad i Ddeddfu a'r Eglwys yng Nghymru

15:00 – CLA(4)-08-13(p3) -  Yr Athro Norman Doe, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

         

15:45 – CLA(4)-08-13(p4) - Yr Athro Thomas Glyn Watkin, Ysgol y Gyfraith Caerdydd,  Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i'w nodi

CLA(4)-08-13 Papur 5 – Llythyr gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

 

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau o fusnes a ganlyn:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

 

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

7.

Ystyried yr Adroddiad Drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)

CLA(4)-08-13 Papur 6 – Adroddiad Drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)

8.

Ystyried yr Adroddiad Drafft ar y Bil Trawsblannu Dynol (Cymru)

CLA(4)-08-13 Papur 7 – Adroddiad Drafft ar y Bil Trawsblannu Dynol (Cymru)

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Dydd Llun 18 Mawrth 2013

Trawsgrifiad