Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA185 - Rheoliadau Cydlafurio Rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 22 Hydref 2012. Fe’u gosodwyd ar 23 Hydref 2012. Yn dod i rym ar 16 Tachwedd 2012

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad uwchgadarnhaol

3.1

CLA184 - Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Cyflenwad Dŵr ac Ansawdd Dŵr) (Ffioedd Arolygu) 2012

Y weithdrefn uwchgadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad gosod. Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1

 

Dogfennau ategol:

4.

Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio: Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Papurau:

CLA(4)-22-12(t1) - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio – Pwerau i Gynnwys Darpariaethau Machlud ac Adolygu Mewn Is-ddeddfwriaeth

CLA(4)-22-12(t2) – Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

5.

Eitem 5: Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Papurau:

 

CLA(4)-21-12)(t1) - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus – Cymalau yn Ymwneud â’r Cyfyngiadau sydd i’w Cymhwyso i Gynlluniau Newydd

CLA(4)-21-12(t2) – Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

CLA(4)-22-12(t3) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog dyddiedig 24 Hydref 2012

CLA(4)-22-12(t4) – Ymateb y Gweinidog

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Eitem 6: Gohebiaeth y Pwyllgor

6.1

Eitem 6.1: CLA178 - Rheoliadau'r Tafod Glas (Cymru) (Diwygio) 2012

Papurau:

CLA(4)-22-12(t5) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog dyddiedig 11 Hydref 2012

CLA(4)-22-11(t6) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 24 Hydref 2012

CLA(4)-22-11(t7) – CLA178 - Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

7.

Eitem 7: Dyddiad y cyfarfod nesaf

 

12 Tachwedd 2012

 

Papur i’w nodi

CLA(4)-21-12 – Adroddiad o’r Cyfarfod ar 22 Hydref 2012

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad