Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

Dim

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

Dim

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

3.1

CLA178 - Rheoliadau'r Tafod Glas (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 15 Medi 2012. Fe’u gosodwyd ar 19 Medi 2012. Yn dod i rym ar 10 Hydref 2012

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA179 - Canllawiau Statudol i Gymru ar gyfer Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol 2012

Y weithdrefn negyddol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Fe’u gosodwyd ar 24 Medi 2012. Ni nodwyd y dyddiad y dônt i rym.

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

Dim

4.

Craffu ar Gymhwysedd Deddfwriaethol: Goblygiadau Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

5.

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

Papers:

CLA(4)-20-12(p1) – Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru

CLA(4)-20-12(p2) – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-20-12(p3) – Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

6.

Gohebiaeth y Pwyllgor

6.1

Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2012

Papur:

CLA(4)-20-12(p4) – Llythyr gan y Gweinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

 

Dogfennau ategol:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

15 Hydref 2012

Papurau i'w nodi

CLA(4)-19-12 – Adroddiad y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi 2012

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad