Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru), Bil Llywodraeth, a gyflwynwyd gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ. Maer Pwyllgor Busnes wedi cyfeirior Bil at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Gwybodaeth am y Bil

Bwriad Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) yw cryfhau a gwella atebolrwydd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru a’r modd y maent yn cael eu llywodraethu, ac diogelu annibynniaeth a gwrthrychedd yr Archwilydd ar yr un pryd.

Cyfnod presennol

Daeth Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 29 Ebrill 2013.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.               

 Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil - 9 Gorffennaf 2012


Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 9 Gorffenaf 2012

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y BiI

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru): 10 Gorffennaf 2012

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ: 15 Mawrth 2012


Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ: 09 Gorffenaf 2012

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ: 10 Gorffenaf 2012

Geirfa’r Gyfraith - Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

 

 

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol


Llythyr ymgynhori

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol:

17 Goffennaf 2012
24 Medi 2012
1 Hydref 2012
16 Hydref 2012
22 Hydref 2012
6 Tachwedd 2012
12 Tachwedd 2012
19 Tachwedd 2012

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Cyfnod 1
- Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol


Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Rhagfyr 2012.

Penderfyniad Ariannol


Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Rhagfyr 2012.


Cyfnod 2
- Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau


Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 28 Ionawr 2013.

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 10 Ionawr 2013

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 14 Ionawr 2013

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 16 Ionawr 2013

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 17 Ionawr 2013

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 21 Ionawr 2013

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 28 Ionawr 2013

Grwpio Gwelliannau: 28 Ionawr 2013

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru),
fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2


Cyfnod 3
- y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 20 Chwefror 2013

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 22 Chwefror 2013

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 25 Chwefror 2013

Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau: 26 Chwefror 2013

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 5 Mawrth 2013

Grwpio Gwelliannau: 5 Mawrth 2013

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Mawrth 2013.


Cyfnod 4
- Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn


Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 5 Mawrth 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Y Bil, fel y’i pasiwyd


Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 
Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 29 Ebrill 2013.
 


Gwybodaeth gyswllt

Clerc:
Sarah Beasley

Rhif ffôn:
029 2089 8032

Cyfeiriad post:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

E-bost: Pwyllgor.Cyfrifoncyhoeddus@cymru.gov.uk  

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/03/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau