Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru), Bil Llywodraeth – Cyflwynwyd gan Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi anfon y Bil at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Gwybodaeth am y Bil

Bwriad y Bil oedd symleiddio’r gweithdrefnau ar gyfer gwneud a gorfodi is-ddeddfau awdurdod lleol. Mae’r Bil yn cyflwyno gweithdrefn amgen i’w dilyn gan awdurdodau lleol wrth wneud nifer o is-ddeddfau.

Cyfnod Presennol


Daeth Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012, yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Tachwedd 2012. (gwefan allanol)

 

Cofnod o daith y bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

Cofnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil – 28 Tachwedd 2011

 

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol, fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 28 Tachwedd 2011

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y BiI

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: 28 Tachwedd 2011

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: 29 November 2011

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn (29 Tachwedd 2011): Cyflwyno Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru): 29 Tachwedd 2011

 

 

Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

 

 

Ymgynghoriad

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol
:

 

7 Rhagfyr 2011

12 lonawr 2012

18 Ionawr 2012

1 Chwefror 2012

9 Chwefror 2012

22 Chwefror 2012

21 Mawrth 2012 (preifat)

 

Gohebiaethy Gweinidog

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

 

Adroddiad Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

 

Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Ebrill 2012.

 

Penderfyniad Ariannol

 

 

Nid oedd angen Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru).

 

 

Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2: 17 Mai 2012.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 8 Mai 2012

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 9 Mai 2012

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 17 Mai 2012

Grwpio Gwelliannau: 17 Mai 2012

Cofnodion Cryno

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2


Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil

 

 

Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwellianau

 

 

Ystyriwyd trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn 3 Gorffennaf 2012.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 22 Mehefin 2012

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 26 Mehefin 2012

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 3 Gorffennaf 2012

Grwpio Gwelliannau, 3 Gorffenaf 2012

 

 

Cyfnod 4 – Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 

Derbynnodd y Cynulliad y Bil ar 3 Gorffennaf 2012, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru), fel y’i pasiwyd


Cyfeiriwyd y Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) at y Goruchaf Lys. Cafwyd dyfarniad ar yr achos hwn ar 21 Tachwedd 2012. Mae manylion ar gael yma (gwefan allanol) (Saesneg yn unig).

 

Dyfarnwyd bod y Bil o fewn cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Datganiad Ysgrifenedig gan y Prif Weinidog: 21 Tachwedd 2012

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 29 Tachwedd 2012.

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt
Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol

Math o fusnes: Bil

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/06/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau