Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Abigail Phillips  Deputy Clerk: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

09:00 - 09:05

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-407 Achub Llety Gwarchod Kennard Court ar gyfer Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth a Thai Cymunedol Bron Afon i ofyn am eu barn ar bwnc y ddeiseb hon.

Cytunwyd y byddai’r tîm clercio yn rhoi gwybod i’r Aelodau am unrhyw ddatblygiadau sy’n sensitif o ran amser dros gyfnod y toriad.

 

2.2

P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei barn ar y ddeiseb;

Cyfeirio’r ddeiseb at y Grŵp Trawsbleidiol ar Anhwylderau Bwyta.

 

Nodwyd hefyd y bydd adolygiad o’r fframwaith anhwylderau bwyd ymysg oedolion.

 

09:05 - 09:35

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-405 Llawysgrif ganoloesol o Gyfreithiau Hywel Dda

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth sy’n gysylltiedig â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Ysgrifennu at y deisebydd yn ei longyfarch ar ei waith ar y mater hwn;

Cau’r ddeiseb gan fod y llawysgrif wedi’i brynu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

3.2

P-04-324 Dywedwch na i TAN 8 - mae ffermydd gwynt a llinellau pŵer foltedd uchel yn difetha ein cymuned

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn sgîl cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar yr ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i’r deisebwyr a oes ganddynt sylwadau cloi i’w gwneud cyn ystyried cau’r ddeiseb yn yr hydref.

 

3.3

P-03-273 Cludo tyrbini gwynt yn y Canolbarth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn sgîl cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar yr ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i’r deisebwyr a oes ganddynt sylwadau cloi i’w gwneud cyn ystyried cau’r ddeiseb yn yr hydref.

 

3.4

P-04-343 Atal dinistrio amwynderau ar dir comin - Ynys Môn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth sy’n gysylltiedig â’r ddeiseb hon a chytunodd i aros am ganlyniad yr ymchwiliad gan Arolygiaeth Wledig Cymru.

 

3.5

P-03-280 Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

3.6

P-04-334 Uned Arennol Newydd yn Ysbyty Tywysog Siarl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth sy’n gysylltiedig â’r mater hwn a chytunodd i aros am benderfyniad ar uned newydd a ddisgwylir ym mis Awst 2012.

 

3.7

P-04-395 Dylai Ambiwlans Awyr Cymru gael arian gan y Llywodraeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y ddeiseb hon a chytunodd i ofyn am farn y deisebydd ar yr ohebiaeth.

 

3.8

P-04-402 Gweddïau Cyngor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor gyngor cyfreithiol mewn cysylltiad â phwnc y ddeiseb a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i lythyr cychwynnol y Cadeirydd.

 

9.30 - 10.15

4.

Sesiwn Dystiolaeth Lafar

Sian-Marie James, Dirprwy Gadeirydd, Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Trevor Purt, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Hywel Dda

 

Dogfennau ategol:

4.1

P-04-394 Achub ein Gwasanaethau – Ysbyty Tywysog Philip

4.2

P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan y Pwyllgor ar bwnc y deisebwyr.

Cytunodd y tystion i roi manylion i’r Pwyllgor am y dulliau cyfathrebu amrywiol a ddefnyddir yn y broses ymgysylltu.

 

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

5.1

P-04-329 Rheoli sŵn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod

Dogfennau ategol:

5.2

P-04-341 Gwastraff a Llosgi

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Trafod y dystiolaeth a gafwyd yn eitem 4

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Annog y deisebwyr i ymgysylltu â’r broses ymgynghori pan fydd yn dechrau;

Cyflwyno crynodeb o’r pwyntiau allweddol y mae’r Pwyllgor yn teimlo y dylai’r ymgynghoriad fynd i’r afael â nhw.

 

Trawsgrifiad